Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 PCPR Wyszków
    Aktualności

-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 


Archiwum

24 grudnia 2007 r.
Pozapaństwowi uczestnicy i władze lokalne w rozwoju
Do 11 lutego 2008 można składać w Biurze Współpracy EuropeAid w Belgii wnioski o dofinansowanie projektów w programie "Pozapaństwowi uczestnicy i władze lokalne w rozwoju (działania w krajach partnerskich)" (Non-State Actors and Local Authorities in Development. Actions in partner countries).

 Więcej informacji
6 grudnia 2007 r.
Szkolenie
W dniach 29-30 listopada 2007 r. w sali konferencyjnej CKP odbyło się bezpłatne szkolenie specjalistyczne finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dla przedstawicieli służb społecznych z terenu powiatu wyszkowskiego zaangażowanych w pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc.

         

 Galeria zdjęć
05 grudnia 2007 r.
Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, że Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) kompleksowo pomaga osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa mazowieckiego w aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 Więcej informacji
3 grudnia 2007 r.
Szkolenie "Komunikacja i asertywność w pracy z dziećmi i młodzieżą"
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy i Rozwoju Q-zmianom zaprasza wolontariuszy na bezpłatne szkolenie: "Komunikacja i asertywność w pracy z dziećmi i młodzieżą", realizowane w ramach cyklu szkoleń Szkoły Animatorów Kreatywnych. Zajęcia odbędą się w dniach 5.12-6.12 2007 r.

Zapisy odbywają się przez wysłanie e-maila na adres qzmianom@interia.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Koordynator projektu: Olga Wieczorek, tel. 663 968 535.

 Więcej informacji o szkoleniu
27 listopada 2007 r.
Ogólnopolski konkurs "Spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS"
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie spotkania dla osób zakażonych HIV lub chorych na AIDS, aktywnie działających w organizacjach pozarządowych.

Celem spotkania ma być podsumowanie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką HIV/AIDS, omówienie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi, sektorem prywatnym, omówienie planu działania na rok 2008 ze wskazaniem zagadnień priorytetowych.
Oferty konkursowe należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2007 roku do godziny 12.00.

 Więcej informacji o konkursie na stronach Krajowego Centrum ds. AIDS
23 listopada 2007 r.
Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego - Brańszczyk 2007
21 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego przez Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie.


         

 Galeria zdjęć
23 listopada 2007 r.
Konkurs "Tak! Pomagam"
Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie "Tak! Pomagam".

Celem konkursu jest promowanie aktywnych postaw wśród obywateli, ich samoorganizacja i realizacja projektów wolontarystycznych na rzecz lokalnych społeczności.
Termin nadsyłania zgłoszeń 15 grudnia 2007.

 Więcej informacji o konkursie, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Wolontariatu w Warszawie
23 listopada 2007 r.
"PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe"
Program PARTNER III to wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.
Celem strategicznym programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe. Pomoc finansowa w ramach programu przeznaczana jest na wsparcie zadań lub projektów, które przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego programu. Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 Więcej informacji o programie PARTNER III na stronach PFRON
15 listopada 2007 r.
Ogólnopolski konkurs na organizacje partnerskie ruchu społecznego Wspólna Droga
Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska organizuje konkurs na organizacje partnerskie ruchu społecznego Wspólnej Drogi w Polsce.

Ideą konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowych w celu stworzenia partnerstwa społecznego na rzecz osób potrzebujących pomocy, przeciwdziałania bezradności i bierności oraz kształtowania aktywnych postaw życiowych.

 Więcej informacji o konkursie na stronach Fundacji Wspólna Droga
12 listopada 2007 r.
"Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej"
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca dla przedstawicieli instytucji samorządowych zainteresowanych szkoleniem pn. "Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej".

 Więcej informacji o szkoleniu na stronach MPiPS
12 listopada 2007 r.
Konkurs "Daję Radę"
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" organizuje Ogólnopolski Konkurs na Komiks i Scenariusz Komiksu "Daję Radę" o tematyce integracyjnej.

Celem konkursu jest zainspirowanie do poszukiwań szkolnych i uczelnianych sytuacji groteskowych związanych z niepełnosprawnością, a także wypromowanie indywidualnych talentów artystycznych.

 Więcej informacji i regulamin konkursu na stronach Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
02 listopada 2007 r.
Bezpłatna infolinia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uprzejmie informuje, że w ramach Obchodów XX Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem PCPR uruchomiło bezpłatną infolinię - telefon informacyjny o numerze 0 800 166 822.
Dyżury przy telefonie będą pełnili pracownicy Centrum w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16.00-18.00.
Telefon czynny do końca grudnia 2007 roku.

25 października 2007 r.
"Zawsze jest jakieś wyjście"
Trwa ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Drabina Rozwoju - Zawsze jest jakieś wyjście.
Ideą kampanii jest ułatwienie rodzicom, nauczycielom oraz uczniom dostępu do pomocy psychologicznej.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 104 236 dyżurują psychologowie, którzy udzielają wsparcia oraz wskazują specjalistyczne placówki, gdzie świadczona jest profesjonalna pomoc psychologiczna.

 Więcej informacji na stronach Fundacji Drabina Rozwoju
24 września 2007 r.
"Równać szanse 2007" - Regionalny Konkurs Grantowy
Program "Równać Szanse" powstał w 2001 roku. Zadaniem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Jego twórcą jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a administratorem Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Podstawowym celem programu Równać Szanse jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miejscowoœci do 20 tysięcy mieszkańców.

Podmiotami uprawnionymi do startowania w konkursie "Równać szanse 2007" są organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Wnioski z województwa mazowieckiego przyjmuje:
Stowarzyszenie Tratwa
10-233 Olsztyn
ul. Parkowa 1
www.tratwa.pl
e-mail: olsztyn@rownacszanse.pl
tel. (0 89) 526 95 94 wew. 46

 Więcej informacji, formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny na stronach Programu "Równać Szanse"
31 sierpnia 2007 r.
Spotkanie rodziców zastępczych
W dniu 28 sierpnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło sie spotkanie rodziców zastępczych z pracownikami PCPR.
Program spotkania obejmował zapoznanie się z propozycjami rządowymi dotyczącymi rodzin zastępczych, zagadnieniem odpowiedzialności za przyjęcie obowiązków związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie zastępczej. Omówiono równiez temat procesów poznawczych u dzieci. Rodzice zastępczy zapoznali się z informacją o Ogólnopolskim Konkursie "Rodzina Zastępcza Roku 2007".
P.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Kurowska poinformowała o nawiązaniu współpracy z "Gazetą Wyborczą" w ramach akcji społecznej "Dzieciaki do Domu" prowadzonej w porozumieniu z minister Pracy i Polityki Społecznej Joanną Kluzik - Rostkowską. Do PCPR zgłosiła się również rodzina, która zaoferowała dwojgu szczególnie uzdolonionym dzieciom z rodzin zastępczych długofalową pomoc mającą na celu rozwinięcie ich indywidualnych zdolności oraz ułatwienie im startu życiowego.

         

 Galeria zdjęć
31 sierpnia 2007 r.
Informacja o programach PFRON
UCZEŃ NA WSI

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie.

Adresatami programu są:
1) w obszarze A - osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko - wiejskiej na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców,
2) w obszarze B - gminy, na terenie których zamieszkują osoby będące adresatami obszaru A programu.

Terminy przyjmowania wniosków w 2007 roku
Termin przyjmowania oświadczeń gmin o przystąpieniu do realizacji programu - do 15.10.2007
Termin przyjmowania wystąpień z gmin - na realizację obszaru A programu - do 15.10.2007
Termin przyjmowania wniosków:
Obszar A - wnioski składane do gmin - do 30.09.2007
Obszar B - wnioski składane do PFRON - 03.09-30.09.2007


 Więcej informacji, załączniki i materiały informacyjne na stronach internetowych PFRONTRENER PRACY Program pilotażowy pn. "Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych"

Adresatami programu są:
1) jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego - nie więcej niż 15;
2) organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych - nie więcej niż 10, które zatrudniają lub zamierzają zatrudnić Trenerów pracy.


Usługi Trenera pracy, Doradcy zawodowego oraz Psychologa finansowane ze środków programu mogą dotyczyć wyłącznie:
1) osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2) osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
4) osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy albo uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
Oferty podmiotów zainteresowanych udziałem w programie składać należy w Biurze PFRON.
Terminy przyjmowania wniosków 2007 roku

Termin przyjmowania ofert dot. przystąpienia do realizacji programu - 14.09.2007 (Zarząd PFRON może ustalić dodatkowy termin)
Termin przyjmowania wniosków każdego roku - do 31.10 (w roku 2007 wniosek składany jest razem z ofertą)

 Więcej informacji, załączniki i materiały informacyjne na stronach internetowych PFRONPARTNER III

PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu są organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności - tworzone na podstawie odrębnych przepisów).

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
1) udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
2) posiadanie lub gwarancja uzyskania wkładu własnego.

Termin przyjmowania wniosków
Moduł A (dofinansowanie realizacji zadań dotyczących działań realizowanych w sposób ciągły) do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego wniosek ten dotyczy, z tym że w 2007 roku termin ten zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia
Moduł B (dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych tj. projektów, których cykl realizacji zamyka się w okresie jednego roku kalendarzowego) w trybie ciągłym, jednakże nie póŸniej niż 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu

 Więcej informacji, procedury i załączniki na stronach internetowych PFRON
22 sierpnia 2007 r.
"SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B"
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pilotażowy program "SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B".

W 2007 roku termin przyjmowania wniosków rozpoczął się 10 sierpnia a kończy się 10 września.

 Więcej informacji, wnioski, umowy i materiały informacyjne na stronach internetowych PFRON
21 sierpnia 2007 r.
Gorzewo - galeria zdjęć
Galeria zdjęć z pobytu dzieci z powiatu wyszkowskiego na obozie wypoczynkowym w Gorzewie (25.07.2007 r. - 08.08.2007 r.) w ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. "Pogodne Lato 2007".

         

 Galeria zdjęć
08 sierpnia 2007 r.
Informacja dotycząca składania wniosku
Informacja dotycząca składania wniosku o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego

 Więcej informacji na stronach Samorządu Województwa Mazowieckiego
25 lipca 2007 r.
"Pogodne Lato 2007"
W dniu 25.07.2007 roku o godz. 14.15 spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 42 dzieci z powiatu wyszkowskiego wyjechało na obóz wypoczynkowy w ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. "Pogodne Lato 2007".

Bezpośrednim realizatorem programu jest Komenda Choragwi Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego w Płocku. Patronat nad tegoroczną edycją programu objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Realizacją programu na szczeblu powiatu zajęło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Dzieci biorące udział w 14-dniowym wypoczynku w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin, woj. mazowieckie, otrzymały "wyprawki" w postaci obuwia i dresów.
Powrót dzieci nastąpi 08.08.2007 roku o godz. 13.00 pod siedzibę PCPR w Wyszkowie.

         

 Galeria zdjęć
20 lipca 2007 r.
Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
W dniu 20 lipca 2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych.
Tematem spotkania było sprawozdanie z czteroletniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Po złożeniu sprawozdania, nastąpiła wymiana doświadczeń i uzupełnienie "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim".

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący starostwo powiatowe, urzedy gmin z terenu powiatu wyszkowskiego, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.
Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski podziękował członkom Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych za zaangażowanie w pracy na rzecz drugiego człowieka, wręczył dyplomy i kwiaty.

         

 Galeria zdjęć
06 lipca 2007 r.
Kolonie letnie w Białce Tatrzańskiej
W czerwcu 2007 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zakwalifikowało 30 dzieci z terenu powiatu wyszkowskiego do uczestnictwa w koloniach letnich w Białce Tatrzańskiej.

Kwalifikacja została dokonana zgodnie z wymogami organizatora wypoczynku. Kolonie odbyły się w dwóch terminach:
I. 23 czerwiec - 06 lipiec 2007 r.
II. 06 lipiec - 20 lipiec 2007 r.,

Kolonie letnie w Białce Tatrzańskiej były organizowane i finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Podczas turnusów realizowano wakacyjne programy rozwoju osobistego dla dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenów wiejskich województwa mazowieckiego.

         

 Galeria zdjęć
04 czerwca 2007 r.
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 04.06.2007 r. rodziny zastępcze z terenu powiatu wyszkowskiego oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to szczególna okazja do podziękowania i złożenia wyrazów najwyższego uznania za codzienny trud i pełną zaangażowania pracę na rzecz wychowania dziecka w rodzinie zastępczej.

Uroczystość swoim udziałem zaszczycili przedstawiciele władz samorzadowych: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Ślesik-Nasiadko oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Pani Joanna Kukawka-Jurczyk. Obecna była także Pani Mirosława Jaźwińska-Kudzin Kierownik Oddziału ds. Pomocy Stacjonarnej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się opieką nad rodziną i dzieckiem z terenu powiatu wyszkowskiego.
Podczas uroczystości starosta wyszkowski Bogdan Pągowski wręczył rodzicom zastępczym dyplomy uznania. Pani Krystyna Kurowska p.o. Dyrektor PCPR dziękowała za trud i zaangażowanie, poświęcenie i miłość, jaką darzą rodzice zastępczy swoich wychowanków. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego uświetniły występy młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pokaz sztuk walki, przygotowany przez wychowankow Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wyychowawczej w Dębinkach


   
 Galeria zdjęć
12 kwietnia 2007 r.
Spotkanie

W dniu 12.04.2007 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły 24 osoby - pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wyszkowskiego oraz pracownik Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach.
Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

1. Omówienie w świetle obowiązujących przepisów kwestii związanych z:

 • placówkami opiekuńczo - wychowawczymi,
 • domami pomocy społecznej,
 • rodzinami zastępczymi,
 • rehabilitacją społeczną.

  2. Omówienie zmian w ustawie o pomocy społecznej, wprowadzone ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

  3. Wypracowanie zasad współpracy i omówienie spraw związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, celem wydania decyzji o odpłatności za pobyt:

 • mieszkańców w domach pomocy społecznej (skierowanych do dps przed 2004 r.),
 • dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
 • dzieci w rodzinach zastępczych.

  4. Wymiana informacji na temat zaawansowania prac związanych z opracowywaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych na szczeblu gminnym i powiatowym.

  Spotkanie przeprowadzone zostało przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
  Osobą prowadzącą była Pani Krystyna Kurowska - p.o. Dyrektor Centrum.


     
   Galeria zdjęć
  20 lutego 2007 r.
  Bezpłatne porady dla rodzin zastępczych

  Telefon informacyno-interwencyjny
  Od początku stycznia działa telefon informacyjno-interwencyjny dla rodzin zastępczych.
  Pod numerem 022 625 76 40 pracownik socjalny i prawnicy udzielają bezpłatnych porad. Dotyczą one między innymi tematów: jak zostać rodziną zastępczą, z czym się to wiąże, jak poradzić sobie z problemami i gdzie można uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie.

  Dyżury konsultantów pod numerem 022 625 76 40 odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. W sprawach pilnych można dzwonić o każdej porze na telefon komórkowy nr: 0 514 525 692.

  Z porad mogą skorzystać osoby, które zajmują się opieka zastępczą, są rodzinami zastępczymi lub prowadzą rodzinne domy dziecka. Ale również te, które dopiero zastanawiają się nad zostaniem rodzicem zastępczym.

  Konsultanci pomogą w problemach takich jak:

 • kto może zostać rodzicem zastępczym, jakie musi spełniać wymagania, jakie są prawa i obowiązki rodziców zastępczych,
 • jakie są zasady funkcjonowania, finansowania, poszczególnych rodzinnych form opieki zastępczej (np. rodziny zawodowe, rodzinne domy dziecka),
 • kto i w jaki sposób powinien współpracować i pomagać rodzinie zastępczej w sprawowaniu przez nią opieki nad dzieckiem, a także gdzie w konkretnych przypadkach można uzyskać pomoc.

  Telefon interwencyjny pozwoli również uzyskać poradę w przygotowywaniu pism procesowych, załatwieniu spraw w urzędach, a także wsparcie w dochodzeniu praw przed organami państwa.

  Dyżury prawnika odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 16.00 - 19.00 w biurze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w Warszawie przy Al. 3 Maja 12 lok.510, V piętro.
  Wymagane wcześniejsze telefoniczne umówienie się pod numerem 0 22 621 51 65 lub 022 625 76 40.

   Więcej informacji o konkursie na stronach Stowarzyszenia Interwencji Prawnej  04 lutego 2007 r.
  II edycja konkursu "PRZYJACIEL RODZINY"

  Szanowni Państwo!
  Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w II edycji konkursu "PRZYJACIEL RODZINY".

  Celem konkursu jest:

 • znalezienie wśród pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie osób, które w szczególny sposób pomagają rodzinom zastępczym, szukają dobrych dla nich rozwiązań, są życzliwe i przyjazne,
 • promocja idei rodzicielstwa zastępczego.

  Kompetencja i wiedza połączone z życzliwym nastawieniem to poszukiwane przez organizatorów konkursu cechy pracowników, dzięki którym wzrasta liczba rodzin zastępczych. Wraz z rozwojem konkursu zainicjowana zostanie debata nad jakością współpracy między pracownikami samorządowymi a rodzinami decydującymi się na opiekę nad dziećmi.
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ernst & Young. Partnerem w jego realizacji jest Fundacja Przyjaciółka. Patronat honorowy nad nim objął Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Powiatów Polskich.

  Uczestnikiem konkursu może być każdy z Państwa. Osobami mogącymi nominować najlepszego pracownika są:

 • rodziny zastępcze,
 • prowadzący rodzinne domy dziecka.

  Każdy z Państwa może nominować jednego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody. Spośród rodzin, które prześlą formularze wylosowanych zostanie 10 rodzin, które otrzymają atrakcyjne upominki.

  Aby wziąć udział w II edycji Konkursu "PRZYJACIEL RODZINY" należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. I AWP 82 A po formularz wniosku nominacyjnego. Następnie wypełniony formularz złożyć do jednej z niżej wymienionych instytucji:
 • do dnia 3 marca 2007 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I AWP 82a,
 • do dnia 4 marca 2007 r. w siedzibie Fundacji Ernst & Young,
 • do dnia 4 marca 2007 r. przesłać pocztą na adres Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa - z dopiskiem "Przyjaciel Rodziny" (decyduje data stempla pocztowego), faksem na numer: (022) 557 70 01.

  Zwycięstwo w konkursie będzie czytelnym sygnałem dla wszystkich, że dany powiat czy miasto ma pracowników rozumiejących i aktywnie wspierających ideę rodzicielstwa zastępczego.
  Organizator konkursu, Fundacja Ernst & Young, od ponad czterech lat pomaga dzieciom, które umieszczone zostały w rodzinach zastępczych oraz rodzinom, które je wychowują. Regularnie monitoruje sytuację rodzinnych placówek w całym kraju i stara się wspierać je w rozwiązywaniu problemów poprzez m. in. organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie programu pomocy psychologicznej, a także finansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją czy promocją idei rodzicielstwa zastępczego.
  Od niedawna również Powiat Wyszkowski może poszczycić się nawiązaniem współpracy z Fundacją Ernst & Young. Mimo niedługiego czasu widoczne są wymierne rezultaty działania. Mamy również nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie korzystne efekty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Szczegółowy Regulamin II edycji Konkursu znajduje się do wglądu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Pod ten adres można zgłaszać się po formularze do wypełnienia i wszelkie informacje dotyczące konkursu.

  Z nadzieją na udział Państwa w II edycji konkursu "Przyjaciel Rodziny"

  Krystyna Kurowska
  Dyrektor
  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

   Więcej informacji o konkursie na stronach Fundacji Ernst & Young
  Archiwum aktualności 2007 rok

  Archiwum aktualności 2006 rok
  Wstecz

 • -

  ul. I AWP 82A | 07-200 Wyszków | tel. (0-29) 742-85-22
  © 2005 - 2008 PCPR Wyszków