Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 PCPR Wyszków
    Aktualności 2008 roku

-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 


Wiadomości

22 grudnia 2008 r.
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Kapitał Ludzki
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 8 grudnia 2008 r. ogłosił konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mezczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.


 Więcej informacji
11 grudnia 2008 r.
Zaproszenie
          
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie

Z uwagi na umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację Projektu pn. "W aktywności siła" podpisaną na lata 2008-2013, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pełnoletnie osoby niepełnosprawne oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu wyszkowskiego nieaktywne na rynku pracy, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, chętne do wzięcia udziału w projekcie systemowym na rok 2009.

Podczas spotkania planujemy:
 • podsumowanie, prezentację i wymianę doświadczeń uczestników projektu zrealizowanego w 2008 roku,
 • diagnozę potrzeb potencjalnych kandydatów,
 • nabór uczestników,
 • określenie zasad współpracy.
 • Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82A w dniu 30 grudnia 2008 r. o godz. 11.00.


   Więcej o projekcie systemowym
  01 grudnia 2008 r.
  "Dzień Pracownika Socjalnego"
  W dniu 28.11.2008 r. w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach odbyły sie powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Obchody zorganizowane zostały pod Honorowym Patronatem Starosty Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach, Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Dom Pomocy Społecznej w Niegowie, Dom Pomocy Społecznej "Fiszor" w Gaju, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
  Zebranym na uroczystości towarzyszyły słowa Jana Pawła II:
  Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
  Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.


  Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz potrzebujących, za codzienny trud i zaangażowanie.
  Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach.

           

   Galeria zdjęć
  19 listopada 2008 r.
  Ogłoszenie
  PCPR Wyszków informuje, że w dniu 30 listopada 2008 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na rok 2009.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

  Wysokość dofinansowania wynosi wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.


   Formularz wniosku
  18 listopada 2008 r.
  Ogólnopolska Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych
  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się 20 listopada 2008 r. w godz. 11-16 w Warszawskim Centrum EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14.


   Więcej informacji na stronach POPON
  23 października 2008 r.
  Zarządzenie Dyrektora PCPR
  Zgodnie z Zarządzeniem NR 18/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dzień 10 listopada 2008 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

   Zarządzenie NR 18/2008 Dyrektora PCPR
  20 października 2008 r.
  "Nowe technologie - sojusznik w organizowaniu i wspieraniu wolontariatu"
  Centrum wolontariatu w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium "Nowe technologie - sojusznik w organizowaniu i wspieraniu wolontariatu", które odbędzie się 22 października 2008 roku w Warszawie.


   Więcej informacji na stronach Centrum Wolontariatu w Warszawie
  15 października 2008 r.
  Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)
  Od września 2008 r. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) rozpoczęło realizację projektu "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy". - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach wsparcia Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.


   Więcej informacji na stronach CKON
  26 września 2008 r.
  Konferencja
  Fundacja "Normalna Przyszłość" zaprasza na konferencję dotyczącą zatrudniania osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych pt. "Pomagając innym - pomagam sobie".   Więcej informacji na stronach Fundacji "Normalna Przyszłość"
  26 września 2008 r.
  Projekt "Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet"
  Firma bit Polska zaprasza kobiety do udziału w projekcie "Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet"
  Projekt ma na celu przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


   Więcej informacji na stronach bit Polska
  26 września 2008 r.
  Konferencja
  "W poszukiwaniu rozwiązań systemowych - standardy postępowania z dzieckiem z mpdz, konsolidacja działań i federalizacja instytucji"

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" w Zamościu realizuje projekt "Sieć MPD" dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Projekt rozpocznie konferencja pt. "W poszukiwaniu rozwiązań systemowych - standardy postępowania z dzieckiem z mpdz, konsolidacja działań i federalizacja instytucji", która odbędzie się w dniach 17-18 października w Zamościu.
  Konferencja dotyczyć będzie budowy systemu wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce. Jej celem jest rozpowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zintegrowanego wsparcia osób niepełnosprawnych jako najtrwalszych, najefektywniejszych i najbardziej uzasadnionych ekonomicznie oraz podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie kompleksowego wsparcia dzieci z mpdz wśród ich rodziców, opiekunów i innych osób bezpośrednio pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

  UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY


   Więcej informacji na stronach Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM"
  18 września 2008 r.
  "Inkubator wolontariatu"
  W ramach projektu "Inkubator wolontariatu" Mazowieckie Centrum Szkoleń oraz Fundacja G10 organizują w październiku i listopadzie 2008 w Warszawie 3 sesje warsztatowe dla osób już zaangazowanych, bądź pragnących włączyć się w pracę lokalnych organizacji pozarządowych.


   Więcej informacji na stronach Fundacji G10
  18 września 2008 r.
  "Asysta w starości odpowiedzią na wyzwania czasów"
  "Prymus" Sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w projekcie "Asysta w starości odpowiedzią na wyzwania czasów" współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL 2007-2013).

  Celem projektu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne uczestników do pełnienia roli opiekuna osób starszych w Ośrodkach Opieki oraz w domu Klienta, przygotowanie opiekunów do udzielania Pierwszej Pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych.

  Projekt jest realizowany od kwietnia 2008 r. do czerwca 2009 r.


   Więcej informacji na stronie www.asystawstarosci.pl
  18 września 2008 r.
  XI edycja Funduszu Pierwszy Krok
  Fundusz Pierwszy Krok ma na celu pomoc w powrocie do aktywnego życia osobom, które doznały urazu kręgosłupa w wyniku skoku do wody lub wypadku drogowego. W bieżšcej edycji obowišzuje nowy, rozszerzony regulamin przyznawania œrodków.


   Więcej informacji na stronie www.niepełnosprawni.pl
  10 września 2008 r.
  Bezpłatne konsultacje z zakresu ekonomii społecznej.
  Ruszył projekt Efektywnie Fachowo Skutecznie - wsparcie dla sektora ekonomii społecznej, który zakłada wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Sprawne podmioty ekonomii społecznej sš szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na ich funkcjonowanie na rynku pracy oraz integrację zawodową i społeczną.

  W ramach projektu podmioty ekonomii społecznej wspierane sš poprzez doradztwo, szkolenia oraz partnerską współpracę w społecznościach lokalnych.
  Doradztwo kierowane jest w szczególności do podmiotów ekonomii społecznej (zarówno już funkcjonujšcych jak i nowopowstałych). Zaliczamy do nich: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, inwalidów niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o pożytku publicznym i wolontariacie Dz.U. z dn. 29.05.2003 z póŸ.zm.


   Więcej informacji na stronach BORIS
  5 września 2008 r.
  Kolejna edycja konkursu "Nasza wieś naszą szansą"
  Fundacja Wspomagania Wsi ogłasiła kolejną edycję konkursu dotacyjnego realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców.

  Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
  Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.

  Wnioski należy nadsyłać do 4 października 2008


   Więcej informacji na stronach "Fundacji Wspomagania Wsi"
  5 września 2008 r.
  "Familijne Pożegnanie Lata"
            
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  W dniu 9 września 2008 r. o godz. 11.00 na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku odbędzie się spotkanie integracyjne pn. "Familijne Pożegnanie Lata" realizowane w ramach projektu "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską.

  Celem spotkania będzie promocja nowo nabytych umiejętności uczestników, łamanie barier i mentalności wśród lokalnego społeczeństwa, promocja uczestników projektu wśród potencjalnych pracodawców.

  Podczas spotkania przewidujemy poczęstunek, gadżety dla uczestników, występy artystyczne Zespołu Śpiewaczego "Wyszkowiacy" oraz Zespołu Artystycznego Mieszkańców DPS-Brańszczyk "Nadburzanie", prelekcję z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, którą poprowadzi ekspert psychologii doktorant Uniwersytetu Warszawskiego Pani Małgorzata Apolinarska, wystawę obrazów, przejażdżki bryczką oraz inne atrakcje. Obsługę techniczną spotkania poprowadzi zespół muzyczny "ROMAX".
  25 sierpnia 2008 r.
  Staże dla osób niepełnosprawnych
  Od 15 sierpnia osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o płatne staże w Parlamencie Europejskim.

  Staże przeznaczone są zarówno dla absolwentów uniwersytetów i innych instytucji szkół wyższych, jak również dla osób o kwalifikacjach niższych niż uniwersyteckie. Ich celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobycia istotnego i wartościowego doświadczenia zawodowego oraz zapoznania się z pracą Parlamentu Europejskiego.
  Płatne staże są przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie podlega przedłużeniu.
  Kandydaci moga się ubiegać o staż wyłacznie przy pomocy internetowego formularza dotyczacego stażu dla osób niepełnosprawnych.

  Wnioski będą przyjmowane do 15 października 2008 r.
   Więcej informacji na stronach Parlamantu Europejskiego
  25 sierpnia 2008 r.
  "Droga do pracy"
  Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" zaprasza na bezpłatne warsztaty: "Droga do pracy", które odbędą się 4 wrzeœnia 2008, w godzinach 10.00 - 14.00, w Warszawie.

  • Zapisy:
  • osobiście ul. Targowa 82, pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00,
  • telefonicznie: (22) 619 85 01 lub
  • mailowo: praca@otwartedrzwi.pl

   Więcej informacji na stronach Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"
  25 sierpnia 2008 r.
  Dofinansowanie tworzenia świetlic socjoterapeutycznych
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystosowało do urzędów marszałkowskich i redionalnych ośrodków polityki społecznej list w sprawie tworzenia nowych świetlic/klubów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

  O dofinansowanie z tych środków ubiegac się mogą samorządy gminne lub organizacje społeczne, które podejmują działalność o charakterze socjoterapeutycznym. Jednostkowa kwota dofinansowania dla takiej placówki świetlicowej lub klubu wynosi 12000 zł.
  Udokumentowne wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do 15 września 2008 roku.

   Więcej informacji, wniosek i załączniki na stronach MPiPS


   Wniosek w formacie .doc  18 sierpnia 2008 r.
  "Światy dzieci i ich rodzin"
  Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" zaprasza wolontariuszy z terenu województwa mazowieckiego zaangażowanych w proces wychowania i edukacji dziecka na bezpłatne szkolenie: "Światy dzieci i ich rodzin"


   Więcej informacji na stronach Towarzystwa Rozwijania Aktywnoœci Dzieci „Szansa” Oddział Terenowy Warszawa Ochota
  18 lipca 2008 r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dnia 14.07.2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie postępowania z wolnej ręki o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przedmiocie: usługa szkolenia specjalistycznego pn. "ABC przedsiębiorczości z kursem komputerowym", podpisało umowę z Wykonawcą:
  Europejski Instytut Rozwoju Kadr,
  ul. Apartamentowa 9/13,
  02-495 Warszawa
  reprezentowanym przez Panią Katarzynę Piotrowską - Dyrektora ds. Projektów Społecznych i Programów Unijnych.

  Wykonawca wykona przedmiot umowy za łączną kwotę 65.001,00 zł brutto.
  18 lipca 2008 r.
  "Program wyrównywania róznic między regionami"
  Informujemy, że projekty dotyczące likwidacji barier transportowych zgłoszone w wystąpieniu do PFRON zostały pozytywnie zaopiniowane przez pełnomocników Pełnomocników Zarządu w Oddziale Mazowieckim PFRON i uzyskały następujace dofinansowanie:
 • projekt w obszarze D - 74798,00 zł na zakup mikrobusu dla Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ważna Róża"
 • projekt w obszarze D - 82202,00 zł na zakup mikrobusu dla SOW Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodzuny Maryi w Brańszczyku
 • 15 lipca 2008 r.
  PFRON uruchomił call-center
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił specjalny numer telefonu dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

  Pod numerem telefonu 0 801 233 554 można uzyskać pomoc w zakresie rejestracji osób niepełnosprawnych, prawidłowego wypełniania dokumentów niezbędnych do uzyskania refundacji oraz aktualnego stanu spraw dotyczących wypłaty refundacji.

  Ponadto Fundusz przyjmuje zgłoszenia od osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczš związane z wypłatą refundacji składek pod numerami telefonów: (22) 65 424 20, (22) 50 55 240, (22) 50 55 342 i (22) 50 55 488.
  14 lipca 2008 r.
  "Pogodne Lato 2008" - przyjazd dzieci
  W dniu 14.07.2008 r. dzieci z powiatu wyszkowskiego wróciły z obóz wypoczynkowego w ramach realizacji programu profikaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. "Pogodne Lato 2008"

           

   Galeria zdjęć
  9 lipca 2008 r.
  "W aktywności siła"
            
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  W dniu 7 lipca 2008 roku w wyniku przeprowadzonych negocjacji w drodze postępowania z wolnej ręki został wyłoniony podwykonawca usługi szkolenia specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych pn. "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z KURSEM KOMPUTEROWYM".
  Podwykonawcą został Europejski Instytut Rozwoju Kadr w Warszawie reprezentowanym przez Panią Katarzynę Piotrowską. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. "W aktywności siła" Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  30 czerwca 2008 r.
  "Pogodne Lato 2008"
  W dniu 30.06.2008 r. spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 43 dzieci z powiatu wyszkowskiego wyjechało na obóz wypoczynkowy w ramach realizacji programu profikaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. "Pogodne Lato 2008"

           

   Galeria zdjęć
  30 czerwca 2008 r.
  "Warto być za!"
  Rusza trzecia edycja konkursu projektów w ramach inicjatywy społecznej "Warto być za!". Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa.
  Od 1 lipca do 29 sierpnia 2008 r. organizacje pożytku publicznego z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie.
  Środki finansowe zostaną przyznane w czterech kategoriach konkursowych, wyznaczonych wysokością dofinansowania: 500 tys. zł, 250 tys. zł, 100 tys. zł i 50 tys. zł. Za sumę 1,5 mln zł zrealizowanych zostanie 10 najlepszych projektów. Beneficjentami działań pomocowych projektów zgłoszonych do konkursu mogą być: bezdomni, bezrobotni o niskich kwalifikacjach zawodowych, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub wychowujący się poza rodziną, niepełnosprawni.
  Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej programu: www.warto.eu

   Więcej informacji na stronach inicjatywy społecznej "Warto być za!"
  23 czerwca 2008 r.
  "Fenomen Dotyku Matki"
  Fundacja Przyjaciel, w ramach projektu "Fenomen Dotyku Matki", organizuje dla Mam dzieci niepełnosprawnych bezpłatne szkolenia z zakresu stymulacji systemu taktylnego.

  Zajęcia odbędą się w okresie lipiec - wrzesień 2008

  Program:
  • Rozwój i funkcjonowanie zmysłu dotyku i propriocepcji. Rodzaje czucia.
  • Budowa i funkcje skóry.
  • Podstawowe struktury oœrodkowego układu nerwowego zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i Integracji Sensorycznej.
  • Schemat reprezentacji czuciowej w mózgu.
  • Wpływ stymulacji taktylnej na rozwój psychoruchowy dziecka.
  • Założenia terapii, omówienie i prezentacja ćwiczeń.
  • Omówienie zasad konstruowania programu terapii i oceny jego efektywności.
  Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel, www.przyjaciel.pl

   Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy
  20 czerwca 2008 r.
  "Pogodne Lato 2008"
  Informacja w sprawie realizacji programu profikaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. "Pogodne Lato 2008":
  • Organizatorem wypoczynku jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock.
  • W programie wezmą udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat zamieszkałe na terenie 35 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiatu wyszkowskiego.
  • Powiatowi wyszkowskiemu przyznano 43 miejsca.
  • Obóz wypoczynkowy odbędzie się w termionie 30 czerwca - 14 lipca 2008 roku w miejscowości Lubiatowo, 84-210 Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie.
  • Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót uczestników, a także wyprawki w postaci obuwia i ubiorów sportowych.
  W związku z prośbą Komendy ZHP o pomoc przy naborze uczestników w dniu 12 czerwca 2008 r. w PCPR w Wyszkowie odbyło się posiedzenie zespołu rekrutującego grupę dzieci.
  Podczas spotkania omówiono procedury związane z naborem dzieci i młodzieży, dokonano podziału kart i rozdano poszczególnym ośrodkom pomocy społecznej oraz kuratorom. Ponadto ustalono harmonogram dalszych działań związanych z wyjazdem i powrotem uczestników obozu wypoczynkowego w Lubiatowie.
  20 czerwca 2008 r.
  Spotkanie
  W dniu 12.06.2008 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z inicjatywy Dyrektora PCPR Krystyny Kurowskiej odbyło się spotkanie dla pracowników ośrodków pomcy społecznej z terenu powiatu wyszkowskiego.

  Na spotkaniu omówiono podstawowe zmiany jakie pojawiły się w Ustawie zmieniającej ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzyczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 29 maja 2008 roku, z których najwazniejszą jest wprowadzenie nowej formy ochrony dla cudzoziemców - ochrony uzupełniającej oraz przedstawiona została informacja dot. cudzoziemców przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej.
  19 czerwca 2008 r.
  Seminarium "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu"
  Organizator inicjatywy społecznej "Warto być za!" zaprasza na seminarium "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu".
  Podczas seminarium zostanie zainaugurowana III edycja konkursu projektów dla organizacji pożytku publicznego w ramach inicjatywy społecznej "Warto być za!".
  Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2008 (czwartek) w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. Poczštek o godz. 11:00.
  Celem inicjatywy społecznej "Warto być za!" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i skutkom ubóstwa.
  Rejestracja uczestników:
  Marta Witkowska, nr tel.: (22) 828 87 27, e-mail: marta.witkowska@profile.com.pl

   Więcej o inicjatywie społecznej "Warto być za!"
  10 czerwca 2008 r.
  Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" zaprasza
  Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" zaprasza wszystkie osoby w wieku 18-35 lat chętne do uczestnictwa w grupie integracyjno-spotkaniowej.

  Celem spotkań będzie:
  • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności,
  • dzielenie się wsparciem i uzyskiwanie go dzięki obecności innych osób,
  • radzenie sobie wobec problemów, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp.
  • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości
  • wymiana ważnych informacji.
  Spotkania będą odbywać się w poniedziałek lub środę w godz. od 16.00 do 18.00. Dokładny dzień będzie jeszcze uzgodniony, godzina na pewno nie ulegnie zmianie.
  Zgłoszenia pod nr tel. (22) 625 63 08 lub na adres mailowy: k.choda@pomocmaltanska.pl.

   Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"
  2 czerwca 2008 r.
  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
  W dniu 31.05.2008 r. z udziałem rodzin zastępczych wraz z dziećmi oraz zaproszonych gości odbyły się uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
  Obchody rozpoczęły się uroczystym koncertem Dziecięcej Rewii "Sylaba" w WOK "Hutnik", poprzedzonym powitaniem zebranych przez Starostę Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystynę Kurowską, którzy dziękowali rodzicom zastępczym za serce, pracę, wysiłek, odwagę, wrażliwość, miłość. Za to wszystko, co ofiarują dzieciom.
  Następnie uczestnicy przenieśli się do siedziby PCPR. Tam w obecności Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego nastapiło wspólne biesiadowanie, pokaz zdjęć z poprzednich spotkań i uroczystości, zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie dzieci otrzymały fanty i gadżety przekazane przez Sponsorów.

  W organizacji spotkania pomogły następujące osoby i instytucje: Jerzy Księżak - Prezes Mleks Sp. z o.o., Ireneusz Chomontowski - Dyrektor PKO BP, Artur Laskowski - Dyrektor WOK "Hutnik", Irena Zdunek - Dyrektor Rewii Dziecięcej "SYLABA", Dariusz Glinka - Dyrektor CKP w Wyszkowie wraz z uczniami, Jacek Kaczmarek - PPUH "Bias", Dorota Adamkowska, Stanisław Świadkowski Zakład Jubilerski "Asik", Adam Bogdanowicz - Dyrektor WPOW w Dębinkach, Marek Rosłoniec - Kierownik WTZ w Wyszkowie.

           

   Galeria zdjęć
  28 kwietnia 2008 r.
  "Rodzina - dom budowany miłością"
  Pod takim hasłem w dniu 16 kwietnia w Gimnazjum w Porębie odbył się gminny dzień profilaktyki. W poświęconym propagowaniu wśród uczniów roli jaką w społeczeństwie odgrywa rodzina spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Obecna na spotkaniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała uczniów, nauczycieli i zaproszonych goœci o zadaniach PCPR w zakresie udzielania wsparcia społecznego rodzinom znajdujšcym się w sytuacji kryzysowej, nie radzšcym sobie z wychowaniem dzieci, majšcym problemy z uzależnieniem, chorobš, bezrobociem.

   Zarządzenie NR 5/2008 Dyrektora PCPR
  28 kwietnia 2008 r.
  Zarządzenie Dyrektora PCPR
  Zgodnie z Zarządzeniem NR 5/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dzień 2 maja 2008r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

   Zarządzenie NR 5/2008 Dyrektora PCPR
  22 kwietnia 2008 r.
  Spotkanie rodzin zastępczych
  W dniu 22.04.2008 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie rodzin zastępczych. Omówiono specyfikę oddziaływań wychowawczych w rodzinie zastępczej, strategię budowania (wzmacniania, rekonstrukcji) poczucia własnej wartości w dziecku, wspieranie dziecka i rodziny. Ustalono także zasady współpracy rodzin zastępczych z PCPR w momencie waloryzacji świadczeń. Dyrektor PCPR Krystyna Kurowska poinformowała zebranych, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma ustawowy obowiązek szkolenia i spotykania sie z rodzinami zastępczymi, które będą odbywały się raz na kwartał.

           

   Galeria zdjęć
  22 kwietnia 2008 r.
  Średni miesięczny koszt utrzymania
  W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 41 ukazały się zarządzenia Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 3 marca 2008 r. ustalające średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (poz. 1481) i mieszkańca w domach pomocy społecznej (poz. 1482) na terenie powiatu wyszkowskiego.

   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 41
  18 kwietnia 2008 r.
  Nabór na bezpłatne szkolenie dla osób niepełnosprawnych
  Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, organizuje bezpłatne szkolenie w ramach projektu "Nie masz renty - i co dalej?", które odbędzie się w okresie kwiecień - czerwiec 2008 w Warszawie. Szkolenie skierowane jest dla osób niepełnosprawnych, które utraciły rentę.

   Więcej informacji na stronach Fundacji VIA
  18 kwietnia 2008 r.
  Szkolenie dla mediatorów
  Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza na szkolenie podstawowe dla mediatorów rodzinnych, które odbędzie się w czerwcu 2008 w Warszawie. Szkolenie jest skierowane m.in. do adwokatów, pedagogów, pracowników socjalnych. Zakres i program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
  Szkolenie obejmuje dwie sesje weekendowe po 20 godzin każda: 6-8 czerwca i 20-22 czerwca 2008 r.
  Szkolenie zaawansowane/doskonalące (II etap szkolenia z mediacji rodzinnej) - również 40 godzin zegarowych - odbędzie się w dniach 26-28 września i 3-5 października 2008 r.

   Więcej informacji na stronach Centrum Mediacji Partners Polska
  18 kwietnia 2008 r.
  Komunikat PFRON
  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił dodatkowy termin od dnia 4 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B" dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wynikającą z braku lub amputacji obu kończyn górnych - co najmniej w obrębie przedramienia.

   Więcej informacji na stronach PFRON
  31 marca 2008 r.
  Nabory w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"

   Więcej informacji na stronach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
  28 marca 2008 r.
  Konkurs Wolontariat Polska Pomoc 2008
  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania: WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2008.
  Celem zadania jest realizacja projektów WOLONTARIAT zgodnie z "Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008".
  Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarzadowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).

  Termin składania ofert konkursowych: 2008-04-14 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Więcej informacji na stronach www.polskapomoc.gov.pl
  29 lutego 2008 r.
  Oferta szkoleń IRSS
  Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń.

  Dział szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń. Na stronie internetowej http://www.irss.and.pl znajdą Państwo informacje na temat:
  - specjalizacji z zakresu organizacji,
  - specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
  - szkolenia dla opiekunek pracujących w DPS.

   Więcej informacji na stronach Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
  25 lutego 2008 r.
  Nabór na szkolenia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na bezpłatne szkolenie pt. "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, zasady udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne - w świetle nowych regulacji prawnych".

   Więcej informacji na stronie MPiPS
  22 lutego 2008 r.
  Konkurs "Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych"
  Fundacja Arka ogłosiła kolejny konkurs z cyklu: "Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych".

  Konkurs pt. "Spotkanie z Mistrzem" dla osób niepełnosprawnych i posiadających jakąś pasję, zainteresowania, które ciągle rozwijają. W pracy konkursowej należy oprócz opisu zainteresowań przedstawić osobę, która jest niepodważalnym autorytetem w sferze zainteresowań uczestnika konkursu. Należy opisać jak uczestnik konkursu chciałby wykorzystać czas, gdyby miał możliwość spędzenia kilku dni ze wskazanym przez siebie mistrzem.

   Więcej informacji na stronach Fundacji Arka
  22 lutego 2008 r.
  Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  W dniu 29 stycznia 2008 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i edukacji zdrowotnej.

   Więcej informacji na stronach Samorządu Województwa Mazowieckiego
  21 lutego 2008 r.
  Warszawski Portal Integracyjny
  Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Warszawskiego Portalu Integracyjnego - 4integro.pl.


   4integro.pl
  11 lutego 2008 r.
  Ogłoszenie naboru wniosków
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasiła kolejne nabory w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.2, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 oraz w ramach Priorytetu IX, Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


   Więcej informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
  21 stycznia 2008 r.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podpisała 2 stycznia rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Rozporządzenie obowiązuje od dnia 24 stycznia 2008 r.

   Otwórz rozporządzenie
  18 stycznia 2008 r.
  Dotacje Fundacji Batorego na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi
  Kolorowa Akademia

  Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi do ubiegania się o dotacje w Programie Równe Szanse - Kolorowa Akademia. Wspierane będą projekty zakładające wykorzystanie w pracy z dziećmi techniki sztuk scenicznych. Oprócz dotacji oferowna jest organizacjom pomoc merytoryczna - szkolenia i konsultacje przygotowane i prowadzone przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

   Więcej informacji na stronach Fundacji Batorego
  14 stycznia 2008 r.
  Informacja o szkoleniu
  Ośrodek Szkoleń Kreatywnych - Komunikator zaprasza na szkolenie "Komunikacja z mediami w pomocy społecznej". Adresatami zajęć są osoby odpowiedzialne obecnie lub w przeszłości za kontakty z mediami w placówkach związanych z pomocą społeczną (ops, dps, wtz, śds, itd.).

  Szkolenie odbędzie się 19 i 20 stycznia 2008 r. w Warszawie. przy ul. Or-Ota 5.
  Czas trwania: 2x7 godzin dydaktycznych.
  Początek o godz. 9.00. Cena 200 PLN od osoby.
  Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl lub 608089743

   Ośrodek Szkoleń Kreatywnych - Komunikator
  10 stycznia 2008 r.
  Spotkania dla osób niepełnosprawnych
  Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" zaprasza osoby niepełnosprawne w wieku 18-35 lat do udziału w spotkaniach grupy samorozwoju osobistego.

  Spotkania będą odbywać się cyklicznie w każdą środę w godz. 16.00-17.30.

  Zgłoszenia przyjmujmowane są pod nr tel. (22) 625 63 08 lub na adres email: k.choda@pomocmaltanska.pl

   Więcej informacji na stronach Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"
  09 stycznia 2008 r.
  Projekt "Nie jesteś sam - samopomoc działa"
  Stowarzyszenie BORIS we współpracy z partnerem niemieckim Volkssolidaritet z Berlina i partnerem polskim Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w projekcie "Nie jesteś sam - samopomoc działa". Seminarium "Mazowsze - samopomoc działa" rozpoczynajšce projekt odbędzie się 30 stycznia 2008 roku, w godz. 11.00 - 15.00, w Centrum Zielna w Warszawie.

  Projekt rozpocznie się od seminarium promocyjno - edukacyjnego "Mazowsze - samopomoc działa" . Na seminarium zostaną przedstawione szczegóły projektu oraz zasady rekrutacji.

  Aby uczestniczyć w seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 18 stycznia 2008 r., który dostępny jest na stronie projektu "Nie jesteś sam - samopomoc działa".

   Więcej informacji na stronach projektu "Nie jesteś sam - samopomoc działa"
  3 stycznia 2008 r.
  Wizyta
  W dniu 03.01.2008 r. Pan Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego odwiedził Państwa Władysławę i Henryka Gołasiów i oficjalnie wręczył podpisaną w dniu 28.12.2007 r. umowę o pełnienie funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

  Po raz kolejny powierzono im pełnienie funkcji niespokrewnionej z dzieckiem zawodowej rodziny zastępczej.
  Państwo Władysława i Henryk Gołasiowie od dnia 10.10.2001r. pełnią funkcje zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Odbyli szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Ostrołęce i uzyskali kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.
  Kwalifikacje swoje podnosili systematycznie uczestnicząc w szkoleniach dla rodzin zastępczych organizowanych przez PCPR w Wyszkowie oraz inne ośrodki szkolące rodziny zastępcze.
  Pierwsza umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego sprawowanej przez Państwa Gołasiów została zawarta w dniu 10.10.2001 r. Przez ten czas w rodzinie przebywało łšcznie 20 dzieci.

  W swojej pracy rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Rodzina zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
 • odpowiednie warunki bytowe,
 • możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
 • możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
 • odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • Wykazują zainteresowanie podnoszeniem swoich kwalifikacji, wrażliwi na krzywdę dzieci, otwarci na pomoc innym, traktują dzieci podmiotowo.
  Za inicjatywę stworzenia ciepłego domu rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymali w 2004 r. honorową nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego o nazwie "Zaczyn".

     

  Archiwum aktualności 2007 rok

  Archiwum aktualności 2006 rok
  Wstecz

  -

  ul. I AWP 82A | 07-200 Wyszków | tel. (0-29) 742-85-22
  © 2005 - 2008 PCPR Wyszków