Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Ogłoszenia POKL PDF Drukuj Email
20.05.2011.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych”

Ogłoszenie - Poddziałanie 8.1.3 PO KL oraz http://mazowia.eu/page/index.php?str=40&id=1220

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 ”Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.  

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 9.2 POKL


 
Dofinansowanie PDF Drukuj Email
05.05.2011.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 50% kosztów adaptacji pojazdu przeznaczonego dla osoby z dysfunkcjami. Dotyczy to zarówno kierowców z dysfunkcjami, jak również opiekunów takich osób, które potrzebują specjalnie przystosować pojazd np. do transportu osoby na wózku. Dofinansowanie obejmuje również firmy i instytucje, które przeznaczą taki pojazd do obsługi osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji 


 
Nabory wniosków POKL PDF Drukuj Email
05.05.2011.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)”, przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VII oraz zapisami Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu VII.

Ogłoszenie - Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII oraz zapisami Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII.

Ogłoszenie - Priorytet VIII - projekty innowacyjne

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Ogłoszenie - Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.


 
Zarządzenie Dyrektora PCPR Wyszków PDF Drukuj Email
22.04.2011.

Zgodnie z Zarządzeniem NR 5/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dzień 2 maja 2011 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, z obowiązkiem odpracowania 28 maja 2011 r. (sobota).

 

 Zarządzenie NR 18/2008 Dyrektora PCPR


 
Nabory wniosków POKL PDF Drukuj Email
08.04.2011.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Ogłoszenie - Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

Ogłoszenie - Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Ogłoszenie - Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 


 
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
07.04.2011.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowiska:

Trener Pracy/Psycholog/Specjalista ds. zamówień publicznych

określone w ogłoszeniach z dnia 24.03.2011 r.

 

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko:

 

1. Trener Pracy została wybrana:

            Pani Marzena Falc, zamieszkała Wyszków

 

2. Psycholog została wybrana:

            Pani Joanna Korczakowska, zamieszkała Rybienko Nowe

 

3. Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana:

            Pani Anna Szymborska, zamieszkała Wyszków.

 


 
Rekrutacja na stanowisko trener pracy - IV edycja projektu PDF Drukuj Email
24.03.2011.
 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO TRENER PRACY

1.      Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków.

2.      Forma zatrudnienia:

Trener Pracy - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym wymiarze 91 godz. w ramach realizacji projektu systemowego pn. „W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Opis działań:

Projekt systemowy nastawiony jest na aktywizację społeczno-zawodową oraz zwiększenie samodzielności w życiu społecznym i zawodowym osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Grupą docelową w Projekcie jest 49 osób w wieku aktywności zawodowej z terenu Powiatu Wyszkowskiego w tym:

-     osoby niepełnosprawne,

- wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Trener Pracy w w/w Projekcie obejmie wsparciem grupę 14 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w siedzibie Centrum.

3.      Kandydaci/Kandydatki powinni spełniać następujące wymagania:

1)      wykształcenie wyższe odpowiednie do stanowiska;

2)      min. 2 doświadczenie na podobnym stanowisku (w tym co najmniej 1 praca w ramach realizacji projektu/ów PO KL);

3)      znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013";

4)      znajomość zagadnień związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn;

5)      znajomość aktualnych aktów prawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia;

6)      znajomość programów MS Office.

7)      komunikatywność i odpowiedzialność;

8)      motywacja do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

4.      Zakres działań przewidzianych dla Trenera Pracy obejmuje:

1)      odkrywanie indywidualnych preferencji i predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych - wypracowanie z uczestnikami indywidualnych ścieżek kariery zawodowej;

2)      wyszukiwanie ofert pracy zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, pomoc uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie uczestników do rozmów kwalifikacyjnych; doradztwo w zakresie sposobów poszukiwania pracy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i pracodawcami obejmująca wszelkiego rodzaju działania mające na celu zatrudnienie uczestnika (włącznie z udzielaniem pracodawcy wskazówek i porad dotyczących procedur zatrudniania osób niepełnosprawnych);

3)      współpraca z pracownikami socjalnymi i psychologiem;

4)      wsparcie przy formalnościach związanych  z zatrudnieniem - lekarz medycyny pracy, szkolenie BHP, sprawy organizacyjne;

5)      adaptacja oraz monitorowanie uczestnika w nowym miejscu pracy;

6)      prowadzenie kart obserwacji;

7)      sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań oraz kart obserwacji.

5.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys zawodowy;

2)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3)      wykaz doświadczenia zawodowego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wg Załącznika nr 1;

4)      oferta wraz z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za 1 godz. oraz zakres proponowanych tematów do realizacji z uczestnikami/czkami.

6.      Realizacja działań przewidzianych dla Trenera Pracy IV-VII 2011r.

7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków w terminie do dnia 04.04.2011 r.

 

 

Załącznik nr 1

Wykaz

usług zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) przez Zleceniobiorcę

w okresie ostatnich dwóch lat świadczonych  na rzecz podmiotu/ów.

L.p.

Nazwa i zakres zamówienia

  Liczba osób przeszkolonych

Termin realizacji (podać miesiąc i rok)

Nazwa i adres zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie

 

 

 

 

 

 

............................ dnia ..........................

                                                                                                          .................................

                                                                                                               Podpis Zleceniobiorcy

UWAGA: w wykazie należy podać przynajmniej 2 zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. zamówienń publicznych - IV edycja projektu PDF Drukuj Email
24.03.2011.
 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1.    Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków.

2.    Forma zatrudnienia:

Specjalista ds. zamówień publicznych - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym wymiarze 80 godz., w ramach realizacji projektu systemowego pn. „W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3.    Kandydaci/kandydatki powinni spełniać następujące wymagania:

1)     wykształcenie wyższe odpowiednie do stanowiska;

2)     min. 2 doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych (w tym co najmniej jedno postępowanie przeprowadzone ze środków Unii Europejskiej);

3)     dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

4)     znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013";

5)     znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

6)     znajomość programów MS Office.

4.    Zakres działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

1)     weryfikację działań w projekcie pod względem obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2)     przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

3)     weryfikację prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;

4)     sporządzanie umów z wybranym oferentem;

5)     koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umów do zamówień poniżej 14 000 euro.

5.    Wymagane dokumenty:

1)     życiorys zawodowy;

2)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3)     wykaz doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu zamówień publicznych wg Załącznika nr 1;

4)     oferta wraz z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za 1 godz.

6.    Realizacja działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych IV-VII 2011r.

7.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków w terminie do dnia 04.04.2011 r.

 

 

 

Załącznik nr 1

Wykaz

usług zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) przez Zleceniobiorcę

w okresie ostatnich dwóch lat świadczonych  na rzecz podmiotu/ów.

L.p.

Nazwa i zakres zamówienia

Termin realizacji (podać miesiąc i rok)

Nazwa i adres zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie

 

 

 

 

 

............................ dnia ..........................

                                                                                                          .................................

                                                                                                               Podpis Zleceniobiorcy

UWAGA: w wykazie należy podać przynajmniej 2 zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
Rekrutacja na stanowisko psycholog - IV edycja projektu "W aktywności siła" PDF Drukuj Email
24.03.2011.
 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO PSYCHOLOG

1.      Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków.

2.      Forma zatrudnienia:

Psycholog - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym wymiarze 42 godz. w ramach realizacji projektu systemowego pn. „W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Opis działań:

Projekt systemowy nastawiony jest na aktywizację społeczno-zawodową oraz zwiększenie samodzielności w życiu społecznym i zawodowym osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Grupą docelową w Projekcie jest 49 osób w wieku aktywności zawodowej z terenu Powiatu Wyszkowskiego w tym:

-     osoby niepełnosprawne,

- wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Psycholog w w/w Projekcie obejmie wsparciem grupę 14 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Zajęcia warsztatowe i indywidualne odbywać się będą w siedzibie Centrum.

3.      Kandydaci/kandydatki powinni spełniać następujące wymagania:

1)      wykształcenie wyższe  - kierunek psychologia;

2)      min. 2 doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (w tym co najmniej 1 praca w ramach realizacji projektu/ów PO KL);

3)      znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013";

4)      znajomość zagadnień związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn;

5)      znajomość aktualnych aktów prawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

6)      znajomość programów MS Office.

7)      komunikatywność i odpowiedzialność;

8)      motywacja do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

4.      Zakres działań przewidzianych dla Psychologa obejmuje:

1)      organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej dla uczestników Projektu;

2)      zapoznanie uczestników z założeniami zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

3)      diagnozowanie i ocena potencjału zainteresowań, cech osobowościowych i cech psychofizycznych uczestników projektu z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego pomiaru (testy, ankiety, kwestionariusze, ćwiczenia praktyczne, obserwacje);

4)      współpraca z pracownikami socjalnymi i trenerem pracy;

5)      prowadzenie kart obserwacji;

6)      sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności i realizowanych zadań.

5.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys zawodowy;

2)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3)      wykaz doświadczenia zawodowego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wg Załącznika nr 1;

4)      oferta wraz z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za 1 godz. dydaktyczną oraz zakres proponowanych tematów do realizacji z uczestnikami/czkami.

6.      Realizacja zajęć obejmuje okres od IV do V 2011r.

7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków w terminie do dnia 04.04.2011 r.

 

        

Załącznik nr 1

Wykaz

usług zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) przez Zleceniobiorcę

w okresie ostatnich dwóch lat świadczonych  na rzecz podmiotu/ów.

L.p.

Nazwa i zakres zamówienia

  Liczba osób przeszkolonych

Termin realizacji (podać miesiąc i rok)

Nazwa i adres zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie

............................ dnia ..........................

                                                                                                          .................................

                                                                                                               Podpis Zleceniobiorcy

UWAGA: w wykazie należy podać przynajmniej 2 zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Zarządzenie Nr 1/2011 PDF Drukuj Email
25.02.2011.

Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dnia 08 lutego.2011 r. w sprawie realizowania zadań i ustalenia maksymalnych wysokości limitów środków na rehabilitację społeczną oraz dofinansowania niektórych środków pomocniczych ze środków własnych Powiatu Wyszkowskiego.


 
Nabór wniosków POKL PDF Drukuj Email
17.02.2011.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

Ogłoszenie - Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe"


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 169 - 189 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków