Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
"Wsparcie dla rodzin zastępczych..." PDF Drukuj Email
01.09.2010.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wyszkowie realizuje projekt  "Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci", który uzyskał dofinansowanie (18 100 PLN) w ramach konkursu ogłoszonego przez Departament Polityki Rodzinnej MPiPS na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

Celem głównym realizowanego projektu jest:

 • Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci   

Cele szczegółowe to::

 • Wyposażenie rodziców zastępczych w odpowiednie kompetencje w zakresie opieki i wychowania w różnych okresach rozwoju dziecka.

 • Wyposażenie dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych w umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym.

 • Przygotowanie dzieci z rodzin zastępczych uczących się w szkole gimnazjalnej do egzaminu kończącego naukę na poziomie gimnazjum.

W ramach realizacji projektu trwają juz:

 • „Warsztaty Szkoły dla Rodziców Zastępczych” prowadzone raz w tygodniu przez Panią Martę Szmurło i Panią Joannę Korczkowską

„Warsztaty Szkoły dla Rodziców Zastępczych” przeznaczone są dla rodziców, którym zależy na dobrym i bliskim kontakcie z dzieckiem, którzy doświadczającym trudności wychowawczych w kontaktach z dziećmi, jak i tych, którzy poszukują nowej wiedzy i umiejętności umożliwiających odpowiedzialne wychowanie. Dzięki warsztatom rodzice m.in.:  

 • poznają rozpoznawanie uczuć, rozumienie ich natury i znaczenia,

 • nauczą się aktywnego słuchania,

 • poznaja znacznie granic w wychowywaniu dziecka poprzez uznanie i poszanowanie  jego potrzeb oraz stawianie mu okreslonych wymagań,

 • dowiedzą się jak zachęcić dziecko do współdziałania,

 • poznaja sposoby modyfikowania niewłaściwych zachowań dziecka bez stosowania przemocy czy przymusu,

 • dowiedzą się jak rozwiązywać sytuacje problemowe przy aktywnym udziale dziecka,

 • będą rozumieli potrzeby samodzielności i poznają spsoby mądrego jej wspierania,

 • dowiedzą się jak chronic dziecko przed wpisywaniem go w rolę, zaburzającą lub ograniczającą rozwój osobowości,

 • poznają sposoby właściwego chwalenia, czy nagradzania dziecka.

 • „Trening Umiejętności Prospołecznych” prowadzony raz w tygodniu przez Panią Urszulę Zadworną i Panią Kingę Kamińską.

Trening Umiejętności Prospołecznych” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży wychowywanej w rodzinach zastępczych, którzy chcą zainwestować w swój rozwój. Dla tych, którzy:

 • nie mają umiejętności uważnego słuchania,

 • nie potrafią rozpoznawać własnych uczuć i mówić o nich,

 • nie mają umiejętności radzenia sobie ze złością, nie znają podstaw uczucia, funkcji, i sposobów radzenia sobie w sytuacjach doświadczania złości,

 • nie mają wypracowanego i wyuczonego systemu wartości.

 •  „Kurs przygotowujący do egzaminu kończącego naukę w szkole gimnazjalnej” dla dzieci uczących się w szkole gimnazjalnej, wychowywanych w rodzinach zastępczych prowadzony dwa razy w tygodniu  przez Pana Adriana Mąkę.

„Kurs przygotowujący do egzaminu kończącego naukę w szkole gimnazjalnej” przeznaczony jest dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego, uczniów szkół gimnazjalnych. Udział w kursie umożliwi zdobycie, uzupełnienie i podsumowanie wiedzy objętej programem matematyki z zakresu szkoły gimnazjalnej.

Galeria zdjęć z realizacji projektu "Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci"  


 
Naboór wniosków POKL PDF Drukuj Email
24.08.2010.

W dniu 16 sierpnia 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

 •  w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.


 
Wyjazd dzieci na kolonie "Pogodne lato" 2010 PDF Drukuj Email
03.08.2010.

W dniu 2 sierpnia 2010r. w ramach realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Pogodne Lato”, 36 dzieci z terenu Powiatu Wyszkowskiego wyjechało na dwutygodniowy obóz wypoczynkowy do Gorzewa.

Galeria zdjęć z wyjazdu dzieci  


 
Spotkanie z rodzicami zastępczymi PDF Drukuj Email
02.08.2010.

W dniu 30 lipca 2010 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło sie spotkanie rodziców zastępczych.

Spotkanie poświęcone było realizacji projektu "Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci". Rodziny zastępcze zapoznały się z planowanymi w w/w projekcie działaniami. Pani Marianna Mąka, Kordynator Projektu, zebrała deklaracje uczestnictwa w projekcie od rodziców zastępczych.


 
Spotkanie z pracodawcą PDF Drukuj Email
30.07.2010.

W dniu 28.07.2010 r. w siedzibie Centrum odbyło się spotkanie pracodawcy z grupą cudzoziemców (posiadających ochronę uzupełniającą oraz mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Pustych Łąkach, uprawnionych do podjęcia pracy na terenie RP).

Pracodawca zaoferował podjęcie zatrudnienia na stanowisku ślusarz. Ofertę pracy przyjęło 8 osób.


 
Zawieszenie konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 PDF Drukuj Email
30.07.2010.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że w ramach PO KL Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/POKL/8.1.1/2010.

W związku z tym, zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 4 sierpnia 2010 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 3 sierpnia 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”


 
Nabór wniosków POKL PDF Drukuj Email
23.07.2010.

W terminie od 8 lipca do 6 sierpnia 2010 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Ogłoszenie - Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Od dnia 22 lipca 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Ogłoszenie - „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”


 
Pokoleniowy Piknik Integracyjny 2010 PDF Drukuj Email
19.07.2010.

W dniu 18 lipca 2010r. w Nataline odbył się "Pokoleniowy Piknik Inegracyjny" zorganizowany przez działające w „Partnerstwie na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie, Stowarzyszenie "Promenada" w Wyszkowie oraz Wielofunkcyjna Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach.


„Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej" składa serdeczne podziękowania, niżej wymienionym sponsorom, za wsparcie finansowe i rzeczowe w zorganizowaniu „Pokoleniowego Pikniku Integracyjnego" w dniu 18.07.2010r. w Natalinie:
1. Burmistrzowi Wyszkowa
2. Staroście Powiatu Wyszkowskiego
3. Wójtowi Gminy Długosiodło
4. Komendantowi i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie
5. Komendantowi i strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
6. Komendantowi i funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Wyszkowie
7. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie
8. Wyszkowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ważna Róża"
9. Pani Elżbiecie Stalmach - Sołtysowi Natalina
10. Pani Marii Jechna z Natalina
11. Leśniczemu Natalina Panu Markowi Mróz
12. Panu Arkadiuszowi Górek i członkom Szkoły Sztuk Walki „Kobra"
13. Pani Hannie Gajowniczek -„Taniec w kręgu"
14. Pani Danucie Deptuła i Panu Stanisławowi Kadłubowskiemu, a także całemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Oberek"
15. Zespołowi NADBUŻANKI
16. Pani Hannie Jankowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
17. Pani Danucie Ziomek - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
18. Pani Edycie Jarosz - Dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie
19. Pani Emili Katner, Elżbiecie Gierek, Barbarze Teodorczyk, Pelagii Kamińskiej z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach
20. Panu Piotrowi Karaśkiewicz - Ośrodek Szkolenia Kierowców „Przyszłość" w Wyszkowie
21. Pani Annie Kowalskiej - usługi krawieckie
22. Pani Elżbiecie Depta i Wiesławie Żabik - Piekarnia WAWIE w Brańszczyku
23. Pani Jadwidze Tofel PSS „Społem" w Wyszkowie
24. Państwu Hannie i Józefowi Wróblewskim - Piekarnia w Wyszkowie


Serdecznie dziękujemy w imieniu własnym, jak i uczestników pikniku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach,
Stowarzyszenie „Promenada".

 

Galeria


 
Pokoleniowy Piknik Integracyjny już w niedzielę PDF Drukuj Email
15.07.2010.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i Ośrodek Pomkocy Społecznej w Wyszkowie oraz partnerzy: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie, Stowarzyszenie "Promenada" w Wyszkowie, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach mają zaszczyt zaprosić na Pokoleniowy Piknik Integracyjny w dniu 18 lipca 2010r. do Natalina k/ Wyszkowa (teren byłej szkoły podstawowej).

Zapewniamy dojazd i powrót autokarem. Zbiórka uczestników o godzinie 13.15 na parkingu Zespołu Szkół Nr 2 ul. I AWP 82.


 
Ogłoszenia o naborach RPO WM PDF Drukuj Email
08.07.2010.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 30 czerwca 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego” i Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Ogłoszenie - Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego”

Ogłoszenie - Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości"


 
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" PDF Drukuj Email
02.07.2010.
MCPS w Warszawie w 2010r. w  ramach zadań zaplanowanych do finansowania w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" POKL Priorytet VII  Podziałanie 7.1.3 będzie realizowało działania pozwalające na wypracowanie aktywnej integracji środowisk lokalnych wokół wybranych problemów społecznych w tym przede wszystkim budowania systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

Z dwudziestu powiatów województwa mazowieckiego deklarujących udział ww. działaniu zakwalifikowano  cztery powiaty w tym powiat wyszkowski. W powiecie wyszkowskim udział w podnoszeniu wiedzy na temat partnerstwa oraz chęć tworzenia partnerstw lokalnych zadeklarowały następujące jednostki organizacyjne:

 1. PCPR w Wyszkowie,

 2. GOPS w Długosiodle,

 3. OPS w Wyszkowie,

 4. GOPS w Zabrodziu.

W dniach 28-30 czerwca wytypowani przedstawiciele ww. jednostek brali udział w pierwszej sesji cyklu szkoleniu zorganizowanym przez MCPS w Warszawie.


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 190 - 210 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków