Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  PCPR Wyszków

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
"Aktywny Samorząd" - przesunięcie terminu składania wniosków PDF Drukuj Email
28.03.2014.

PCPR w Wyszkowie informuje, zgodnie z otrzymaną w dniu 28.03.2014 r. informacją od Wydziału Realizacji Programów PFRON, że ponieważ dzień 30 marca 2014 r. (termin przyjmowania wniosków w ramach modułu II) wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela), zakończenie naboru wniosków przesuwa się na dzień 31 marca br.

 


 
Stypendia Stowarzyszenia SPES PDF Drukuj Email
14.03.2014.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 28 marca br.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.spes.org.pl/stypendia  

stypendia_spes_-_plakat.jpg 


 
Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
07.03.2014.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psycholog.


 
Zgłoszenia do projektu PFRON PDF Drukuj Email
28.02.2014.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do uczestnictwa w projekcie "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

W związku z realizacją powyższego projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zorganizować seminaria informacyjno-doradcze adresowane do szerokiego grona odbiorców: osób niepełnosprawnych, pracodawców, inspektorów pracy, inspektorów sanitarnych, doradców zawodowych, osób wykonujących zadania służby BHP, projektantów procesów pracy, lekarzy medycyny pracy, architektów. Seminaria odbywać się będą w miastach powiatowych w okresie od marca do listopada 2014 roku (w grupach 12-15 osobowych).

PFRON zwraca się do osób zainteresowanych projektem o wstępne zgłoszenie swojego ewentualnego uczestnictwa w w/w projekcie w Punkcie Informacyjno-Doradczym Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 22 311 83 20, adres e-mail: twujtowicz@pfron.org.pl.


 
PŚDS w Wyszkowie oficjalnie otwarty PDF Drukuj Email
27.02.2014.

W dniu 19 lutego 2014 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Wyszkowie. PŚDS na zlecenie Powiatu Wyszkowskiego prowadzi Stowarzyszenie „Ważna Róża”.

Przybyłych znamienitych gości powitał Kierownik PŚDS w Wyszkowie Pan Artur Laskowski. Uroczyste otwarcie swoją obecnością zaszczycili m.in.: Pan Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, Pani Justyna Garbarczyk Przewodnicząca Rady Powiatu, Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa oraz Pani Wiesława Kacperek Biegańska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Pani Wiesława Puciłowska Kierownik Oddziału do spraw Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie reprezentowała Pani Krystyna Kurowska Dyrektor PCPR w Wyszkowie oraz Pani Teresa Hanna Czajkowska i Pani Marianna Mąka.

Pan Bogdan Mirosłąw Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w prace związane z powstaniem PŚDS. Szczególnie podziękowania otrzymały: Pani Teresa Trzaska Członek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego oraz Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Pani Teresa Hanna Czajkowska, która z ramienia PCPR koordynowała prace związane z powstaniem PŚDS.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały: uczestniczka PŚDS oraz Pani Wiesława Kacperek-Biegańska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy artystyczne przygotowane przez uczestników PŚDS.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonym dla 40 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Celem działalności Domu jest organizowanie oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich naturalnym środowisku, kształtowanie właściwych postaw społecznych i integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym.


 
Kampania informacyjno-promocyjna PDF Drukuj Email
05.02.2014.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” powstał w 1958 roku. Klub organizuje i prowadzi zajęcia rekreacyjne i sportowe wśród niesłyszących, w trakcie tej rehabilitacji sportowej zapewnia członkom Klubu warunki i możliwości do uprawiania sportu.

Od 1.11.2013 r. do 30.09.2014 r. Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” realizuje projekt "Krajowa kampania informacyjno-promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników".

Więcej informacji


 
 
Program wyrównywania różnic między regionami II PDF Drukuj Email
05.02.2014.

Powiat wyszkowski zakwalifikował się do uczestnictwa w 2014 roku w "Programie wyrównywania różnic między regionami II".

Celem strategicznym obowiązującym przy realizacji programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

PFRON ogłosił obszary programu, które będą realizowane w 2014 r. :

  1. obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  2. obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  5. obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
  7. obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  

Więcej informacji


 
PŚDS już działa PDF Drukuj Email
03.02.2014.

W styczniu 2014 r. został uruchomiony Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzonych umysłowo typu B z siedzibą w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 89A.  Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie Zarząd Powiatu Wyszkowskiego zlecił Stowarzyszeniu „Ważna Róża”.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim, upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

Liczba miejsc statutowych w PŚDS wynosi 40 osób.

Skierowanie do PŚDS w Wyszkowie na pobyt dzienny osoba zainteresowana składa do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Do pobrania:


 
NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE "WOLONTARIAT RODZINNY" PDF Drukuj Email
13.01.2014.

Już tylko do 15 stycznia można składać wnioski do konkursu grantowego w ramach Programu "Wolontariat Rodzinny" organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU. Do wygrania jest 6 grantów w wysokości do 7 000 zł i 12 grantów w wysokości do 3 000 zł na zrealizowanie autorskich projektów wolontariatu rodzinnego!

Wolontariat rodzinny, czyli działania wolontariackie wykonywane całymi rodzinami, jest szansą na zrobienie czegoś dobrego dla swojej lokalnej społeczności, a jednocześnie na wartościowe spędzenie czasu wspólnie z bliskimi. Do konkursu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe oraz instytucje (jak np. biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej).

Więcej informacji


 
Uchwała Nr 178/554/2014 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego PDF Drukuj Email
08.01.2014.

Uchwałą Nr 178/554/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach.

Tekst uchwały


 
Wyróżnienie dla pracownika socjalnego PCPR w Wyszkowie PDF Drukuj Email
23.12.2013.

W dniu 25.11.2013 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uczestniczyli w zorganizowanej przez MCPS konferencji pt.: „Zmiany w mazowieckim systemie pomocy społecznej” organizowanej w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

Podczas konferencji Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Grzegorz Strzałkowski wręczył wyróżnienie „Zawsze pomocni” dla Pani Danuty Szymańskiej Starszego pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Wyszkowie za pracę na rzecz realizowanych projektów systemowych i konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2013.

Galeria


 
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 266
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków