Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne arrow Aktualności archiwalne arrow Rekrutacja na stanowisko psycholog - III edycja projektu "W aktywności siła"

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Rekrutacja na stanowisko psycholog - III edycja projektu "W aktywności siła" PDF Drukuj Email
01.03.2010.

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO PSYCHOLOG

1.      Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska  Polskiego 82A, 07-200 Wyszków.

2.      Forma zatrudnienia:

Psycholog - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w ramach realizacji projektu systemowego pn. „W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe  centra pomocy rodzinie.

3.      Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1) wykształcenie wyższe - kierunek psychologia;

2) doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

3) znajomość programów MS Office;

4) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność.

4.      Zakres działań przewidzianych dla Psychologa obejmuje:

1) organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej dla uczestników projektu, w ramach której realizowane będą między innymi następujące tematy:

a) komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się,

b) tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich,

c) trening zachowań asertywnych,

d) wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości,

e) radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, konstruktywne działanie w sytuacjach trudnych,

f) stawianie celów, planowanie, zarządzanie czasem,

g) kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,

h) kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,

i) pełnienie ról społecznych np. odpowiedzialny pracownik,

j) wzmacnianie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,

2) diagnozowanie i ocena potencjału zainteresowań, predyspozycji zawodowych, osobowościowych i cech psychofizycznych uczestników projektu z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego pomiaru(np. testy, kwestionariusze, ankiety, wykłady, ćwiczenia praktyczne, dyskusja);

3) wspieranie uczestników projektu w realizacji indywidualnego programu integracji iusamodzielniania;

4) współpraca z pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym;

5) założenie indywidualnych teczek uczestników projektu, zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających, dodatkowych;

6) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności i realizowanych zadań.

5.      Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy lub list motywacyjny;

2) kopie dyplomów poświadczających wykształcenie;

3) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;

4) kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia oukończonych kursach i szkoleniach itp.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

6.      Realizacja projektu obejmuje okres od 04.01.2010r. do 31.12.2010r.

7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Wyszkowie pok. 7 lub 8, ul. I Armii Wojska Polskiego 82 A,  07-200 Wyszków w terminie do 10.03.2010r.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków