Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne arrow Aktualności archiwalne arrow OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Drukuj Email
24.05.2011.

ZP- 1/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

                             

I.         Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (PCPR w Wyszkowie)

Adres: ul. I AWP 82A, 07-200 Wyszków

Telefon: 029/ 742-85-22

Telefax: 029/ 742-85-22

Adres e-mail: pomocwyszkow@wp.pl

Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00

NIP: 762-17-74-575  REGON: 550720369

NIP: 762-15-01-268  REGON: 550-03-82-64

II.       Określenie trybu zamówienia i zakresu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), z zachowaniem zasad określonych w niniejszej ustawie.

III.     Adres strony internetowej.

www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl

IV.    Określenie przedmiotu zamówienia.

1.          Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pn. "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

2.          W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie oraz w konsekwencji powyższego prawo zmniejszenia liczby grup szkoleniowych.

3.          Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 805-000-00-9 Usługi szkoleniowe

CPV: 805-331-00-0 Usługi szkolenia komputerowego

CPV: 805-100-00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

CPV: 805-300-00-8 Usługi szkolenia zawodowego

4.          Zamówienie realizowane będzie w formie kursów w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębne zadanie:

Zadanie 1 „ Kurs prawa jazdy kat. B":

a)         kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 grupy 10 osobowej, tj. wychowanków rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osób niepełnosprawnych

b)         celem kursu jest:

·           nauka prowadzenia samochodu osobowego,

·           zapoznanie z zasadami ruchu drogowego,

·           wykonywanie manewrów na placu manewrowym samochodem osobowym

·           przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B

c)         system kursu:

·           dzienno- wieczorny

·           ilość spotkań indywidualnie dostosowana do każdego uczestnika szkolenia, 

·           jednorazowe spotkanie max. 2 godz. zegarowe

·           ilość godzin kursu powinna obejmować 60 godzin, w tym zajęcia teoretyczne minimum 30 godz. i zajęcia praktyczne  minimum 30 godz.

d)        kurs należy przeprowadzić wg programu załączonego do oferty.

Zadanie 2 „Kurs prawa jazdy kat. C"

a)      kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 osoby niepełnosprawnej,

b)      celem kursu jest:

·           nauka prowadzenia samochodu ciężarowego,

·           zapoznanie z zasadami ruchu drogowego,

·           wykonywanie manewrów na placu manewrowym samochodem ciężarowym

·           przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C

c)      system kursu:

·           dzienno-wieczorny,

·           ilość spotkań indywidualnie dostosowana do każdego uczestnika szkolenia, 

·           ilość godzin kursu powinna obejmować min. 50 godzin, w tym zajęcia teoretyczne minimum 20 godz. i zajęcia praktyczne minimum 30 godz.

d)      kurs należy przeprowadzić wg programu załączonego do oferty.

Zadanie 3 „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej"

a)  kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 2 osób niepełnosprawnych,

b)      celem kursu jest:

·           nauka racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,

·           stosowanie przepisów,

·           nauka bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,

·           przygotowanie do egzaminu państwowego,

c)      system kursu:

·           dzienno-wieczorny,

·           ilość spotkań indywidualnie dostosowana do każdego uczestnika szkolenia, 

·           ilość godzin kursu powinna obejmować min. 140 godz., w tym zajęcia teoretyczne minimum 130 godz. i zajęcia praktyczne minimum 10 godz.,

d)      kurs należy przeprowadzić wg programu załączonego do oferty.

Zadanie 4 „Kurs operatora wózków widłowych"

a)         kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 2 osób, tjwychowanka rodziny zastępczej i osoby niepełnosprawnej.

b)         celem kursu jest:

·           nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie kursu,

·           uzyskanie uprawnień na operatora wózków widłowych,

·           uzyskanie odpowiednich uprawnień do pracy w ww. zawodzie potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem z MEN,

c)         system kursu: dzienny

d)         ilość godzin kursu powinna obejmować min. 64 godz.

e)         kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty.

Zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją":

a)         kurs stacjonarny, w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z bazą rehabilitacyjną położonym w miejscu atrakcyjnym turystycznie, w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 grupy 8 osobowej, tj. młodzieży niepełnosprawnej wraz z 3 opiekunami.

b)         celem kursu jest:

·           nabycie umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych,

·           nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych,

·           uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu tworzenia aplikacji internetowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem z MEN,

·           nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy na temat predyspozycji zawodowych - określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,

·           pozyskane wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji,

·           zwiększenie autonomii i poczucia wartości,

·           zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy,

c)         system kursu: stacjonarno-dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel,

d)         ilość godzin kursu powinna obejmować min. 70 godzin,

e)         kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty.

Zadanie 6 „Kurs komputerowy z pakietem MS Office z elementami grafiki komputerowej i obsługą internetu połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją":

a)         kurs stacjonarny, w ośrodku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych z bazą rehabilitacyjną położonym w miejscu atrakcyjnym turystycznie, w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 grupy 8 osobowej słabo słyszących i głuchych w wieku aktywności zawodowej,

b)         celem kursu jest:

·           nabycie umiejętności z zakresu programów z pakietu MS-Office, grafiki komputerowej oraz obsługi Internetu,

·           nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych,

·           uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu kursu potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem z MEN,

·           nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy na temat predyspozycji zawodowych - określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,

·           pozyskane wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji,

·           zwiększenie autonomii i poczucia wartości,

·           zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy,

f)          system kursu: stacjonarno-dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel,

g)         ilość godzin kursu powinna obejmować min. 70 godzin,

h)         kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty.

Zadanie 7 „Kurs żeglarski na patent żeglarza jachtowego z warsztatami społeczno-zawodowymi":

a)         kurs żeglarski w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 grupy 6 osobowej - małoletnich osób z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

b)         kurs obejmuje:

·           nauka bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych na śródlądziu,

·           zapoznanie z zasadami ruchu na śródlądowych drogach wodnych,

·           wykonywanie manewrów w portach jachtami śródlądowymi,

·           przygotowanie do egzaminu zgodnie z wymogami Polskiego Związku Żeglarskiego na patent żeglarza jachtowego,

·           nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy na temat predyspozycji zawodowych - określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,

·           pozyskane wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji,

·           zwiększenie autonomii i poczucia wartości,

c)         system kursu: stacjonarno-dzienny,

d)         ilość godzin kursu powinna obejmować 100 godzin kursu żeglarza jachtowego oraz min. 30 godz. warsztatów społeczno-zawodowych,

e)         kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty.

Zadanie 8 „Kurs komputerowy - obsługa pakietu MS Office i obsługa internetu":

a)         kurs w ośrodku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 6 osób niepełnosprawnych, (jeżeli Wykonawca zorganizuje kurs poza terenem miasta Wyszków zobowiązany jest zapewnić transport do i z ośrodka szkoleniowego wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków).

b)         celem kursu jest:

·         nabycie umiejętności z zakresu programów pakietu MS-Office oraz obsługi Internetu,

·         nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych,

·         uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu kursu potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem z MEN,

c)    system kursu: dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel,

d)    ilość godzin kursu powinna obejmować min. 90 godzin,

e)    kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty.

Zadanie 9 „Kurs komputerowy - tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem grafiki komputerowej":

a)         kurs w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 2 osób - usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, (jeżeli Wykonawca zorganizuje kurs poza terenem miasta Wyszków zobowiązany jest zapewnić transport do i z ośrodka szkoleniowego wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków).

b)         celem kursu jest:

·         nabycie umiejętności z zakresu tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem grafiki komputerowej,

·         nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych,

·         uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu kursu potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem z MEN,

c)    system kursu: dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel,

d)    ilość godzin kursu powinna obejmować min. 120h godzin,

e)    kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty.

Zadanie 10 „Kurs - opieki nad osobami starszymi i dziećmi, połączony z pierwszą pomocą"

a)  kurs w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 4 osoby niepełnosprawnej (jeżeli Wykonawca zorganizuje kurs poza terenem miasta Wyszków zobowiązany jest zapewnić transport do i z ośrodka szkoleniowego wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków),

b)    kurs obejmuje:

·           naukę w zakresie medyczno-środowiskowym, udzielania pierwszej pomocy, aspektów prawnych dot. opieki,

·           zapoznanie z zagadnieniami z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy opiekuna,

c)    system kursu: dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel,

d)    ilość godzin kursu powinna obejmować min. 120 godziny,

e)    kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty.

5.          Założenia organizacyjne oraz wymagania Zamawiającego, w tym ogólne i dla każdego z poszczególnych zadań określono w załączniku nr 1 do SIWZ zwanego „Wymaganiami zamawiającego".

6.          Zamawiający wymaga osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, bez dalszego zlecania podwykonawcy.

V.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.

VI.    Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 20/12/2011 roku, z zastrzeżeniem realizacji poszczególnych zadań w terminach wskazanych w wymaganiach Zamawiającego załącznik nr 1 do SIWZ.

VII.  Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1.          Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych.

2.          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

3.          Spełniają wymogi określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

·           koncesję, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

b)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. wykonują usługi określone w opisie „Przedmiotu zamówienia" w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na rzecz co najmniej jednego podmiotu. W wykazie należy podać co najmniej 2 udzielone zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

c)         dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu danego zadania opisanego w przedmiocie zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia, tj. osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zakresu kursu przedstawionego w przedmiocie zamówienia (w tym osobami określanymi, jako specjalista-wykładowca posiadającymi doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć (edukacyjnych/ szkoleniowych).

Ocena spełniania, ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

VIII. Informacja na temat wadium.

Nie dotyczy.

VIII.            Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa- 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

     najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

----------------------------------------------------------------- x 100= ilość punktów

     cena oferty badanej nieodrzuconej

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. Oferty będą porównane oddzielnie dla każdego z zadań.

X. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

ul. I AWP 82A

 07-200 Wyszków

1.         Nie później niż do dnia 01/06/2011 roku do godz.12.00, w sekretariacie PCPR.

2.          Otwarcie ofert nastąpi dnia 01/06/2011 roku o godz. 12.15, w siedzibie Zamawiającego.

3.          Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

XI. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Nie dotyczy.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dotyczy.

XV. Informacja o ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Niniejsze ogłoszenie zostało wysłane do BZP w dniu 24/05/2011 roku nr ogłoszenia 127288-2011.

 

Do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Akceptacja „Wymagań zamawiającego” (załącznik nr 1).
  3. Formularz oferty (załącznik nr 2).
  4. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz z art. 44, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (załącznik nr 3).
  5. Wykaz usług (załącznik nr 4).
  6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5).
  7. Zaakceptowany przez Wykonawcę formularz umowy (załącznik nr 6). 
  8. Zaakceptowane przez Wykonawcę „Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „W aktywności siła” w ramach POKL” (załącznik 7).

 

Odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ

Sprostowanie zapisu SIWZ

Odpowiedz na wniesione zapytanie do SIWZ  


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków