Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne arrow Aktualności archiwalne arrow ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru PDF Drukuj Email
26.05.2011.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 euro, nie podlegające przepisom ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wyszkowie zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania dofinansowywanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu wyszkowskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w zakresie:

  1. Udział w wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych i technicznych.
  2. Zweryfikowanie kosztorysu inwestorskiego pod względem cen i rozwiązań techniczno-budowlanych pod potrzeby osoby niepełnosprawnej.
  3. Odbiór zakończonych robót budowlano-remontowych i montażowych w budynkach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych.

 

 

Przewidywana liczba wniosków do realizacji: 10

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zlecenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie: czerwiec - grudzień 2011r.

 

Forma realizacji zamówienia: umowa zlecenie

 

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

 

Warunki udziału w postępowaniu: Zleceniobiorca powinien posiadać wymagane w tym zakresie uprawnienia w branży budowlanej.

Oferta, powinna zawierać:

  1. Dane dotycząc inspektora nadzoru (Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu/faks, NIP.
  2. Proponowaną kwotę wynagrodzenia brutto od realizacji jednego wniosku.
  3. Kserokopię niezbędnych uprawnień w przedmiocie zamówienia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.

 

Ofertę można przesłać do dnia 02.06.2011 r. do godz. 16.00.

-           osobiście lub pocztą

            (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. I AWP 82A) 

-           faxem ( 0-29 )742-85-22/23

-           pocztą elektroniczną (pomocwyszkow@wp.pl)  -skan

 

 

 

                                                                                                          (podpis osoby prowadzącej postępowanie)

   Do pobrania: 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków