Wznowienie naborów na konkurs otwarty w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL
17.12.2009.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że z dniem 21 grudnia 2009 r. zostaje wznowiony konkurs otwarty 1/POKL/7.2.2/2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zawieszony z dniem 24 sierpnia br. na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomi społecznej-projekty konkursowe, obejmujący następujące typy projektów:

Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

  • usługi prawne, księgowe, marketingowe;

  • doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju);

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności;

  • usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);

  • promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Więcej informacji na stronach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych