Zawieszenie konkursu w Poddziałaniu 8.1.1
30.07.2010.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że w ramach PO KL Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/POKL/8.1.1/2010.

W związku z tym, zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 4 sierpnia 2010 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 3 sierpnia 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”