"Wsparcie dla rodzin zastępczych..."
01.09.2010.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wyszkowie realizuje projekt  "Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci", który uzyskał dofinansowanie (18 100 PLN) w ramach konkursu ogłoszonego przez Departament Polityki Rodzinnej MPiPS na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

Celem głównym realizowanego projektu jest:

 • Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci   

Cele szczegółowe to::

 • Wyposażenie rodziców zastępczych w odpowiednie kompetencje w zakresie opieki i wychowania w różnych okresach rozwoju dziecka.

 • Wyposażenie dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych w umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym.

 • Przygotowanie dzieci z rodzin zastępczych uczących się w szkole gimnazjalnej do egzaminu kończącego naukę na poziomie gimnazjum.

W ramach realizacji projektu trwają juz:

 • „Warsztaty Szkoły dla Rodziców Zastępczych” prowadzone raz w tygodniu przez Panią Martę Szmurło i Panią Joannę Korczkowską

„Warsztaty Szkoły dla Rodziców Zastępczych” przeznaczone są dla rodziców, którym zależy na dobrym i bliskim kontakcie z dzieckiem, którzy doświadczającym trudności wychowawczych w kontaktach z dziećmi, jak i tych, którzy poszukują nowej wiedzy i umiejętności umożliwiających odpowiedzialne wychowanie. Dzięki warsztatom rodzice m.in.:  

 • poznają rozpoznawanie uczuć, rozumienie ich natury i znaczenia,

 • nauczą się aktywnego słuchania,

 • poznaja znacznie granic w wychowywaniu dziecka poprzez uznanie i poszanowanie  jego potrzeb oraz stawianie mu okreslonych wymagań,

 • dowiedzą się jak zachęcić dziecko do współdziałania,

 • poznaja sposoby modyfikowania niewłaściwych zachowań dziecka bez stosowania przemocy czy przymusu,

 • dowiedzą się jak rozwiązywać sytuacje problemowe przy aktywnym udziale dziecka,

 • będą rozumieli potrzeby samodzielności i poznają spsoby mądrego jej wspierania,

 • dowiedzą się jak chronic dziecko przed wpisywaniem go w rolę, zaburzającą lub ograniczającą rozwój osobowości,

 • poznają sposoby właściwego chwalenia, czy nagradzania dziecka.

 • „Trening Umiejętności Prospołecznych” prowadzony raz w tygodniu przez Panią Urszulę Zadworną i Panią Kingę Kamińską.

Trening Umiejętności Prospołecznych” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży wychowywanej w rodzinach zastępczych, którzy chcą zainwestować w swój rozwój. Dla tych, którzy:

 • nie mają umiejętności uważnego słuchania,

 • nie potrafią rozpoznawać własnych uczuć i mówić o nich,

 • nie mają umiejętności radzenia sobie ze złością, nie znają podstaw uczucia, funkcji, i sposobów radzenia sobie w sytuacjach doświadczania złości,

 • nie mają wypracowanego i wyuczonego systemu wartości.

 •  „Kurs przygotowujący do egzaminu kończącego naukę w szkole gimnazjalnej” dla dzieci uczących się w szkole gimnazjalnej, wychowywanych w rodzinach zastępczych prowadzony dwa razy w tygodniu  przez Pana Adriana Mąkę.

„Kurs przygotowujący do egzaminu kończącego naukę w szkole gimnazjalnej” przeznaczony jest dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego, uczniów szkół gimnazjalnych. Udział w kursie umożliwi zdobycie, uzupełnienie i podsumowanie wiedzy objętej programem matematyki z zakresu szkoły gimnazjalnej.

Galeria zdjęć z realizacji projektu "Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci"