Nabory wniosków w ramach PO KL i RPO WM
04.10.2010.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

  • Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe” - więcej informacji,

  • Priorytetu IV RPO WM „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - więcej informacji,

  • Priorytetu I RPO WM „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” - więcej informacji.