Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. zamówienń publicznych - IV edycja projektu
24.03.2011.
 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1.    Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków.

2.    Forma zatrudnienia:

Specjalista ds. zamówień publicznych - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym wymiarze 80 godz., w ramach realizacji projektu systemowego pn. „W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3.    Kandydaci/kandydatki powinni spełniać następujące wymagania:

1)     wykształcenie wyższe odpowiednie do stanowiska;

2)     min. 2 doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych (w tym co najmniej jedno postępowanie przeprowadzone ze środków Unii Europejskiej);

3)     dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

4)     znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013";

5)     znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

6)     znajomość programów MS Office.

4.    Zakres działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

1)     weryfikację działań w projekcie pod względem obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2)     przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

3)     weryfikację prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;

4)     sporządzanie umów z wybranym oferentem;

5)     koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umów do zamówień poniżej 14 000 euro.

5.    Wymagane dokumenty:

1)     życiorys zawodowy;

2)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3)     wykaz doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu zamówień publicznych wg Załącznika nr 1;

4)     oferta wraz z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za 1 godz.

6.    Realizacja działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych IV-VII 2011r.

7.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków w terminie do dnia 04.04.2011 r.

 

 

 

Załącznik nr 1

Wykaz

usług zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) przez Zleceniobiorcę

w okresie ostatnich dwóch lat świadczonych  na rzecz podmiotu/ów.

L.p.

Nazwa i zakres zamówienia

Termin realizacji (podać miesiąc i rok)

Nazwa i adres zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie

 

 

 

 

 

............................ dnia ..........................

                                                                                                          .................................

                                                                                                               Podpis Zleceniobiorcy

UWAGA: w wykazie należy podać przynajmniej 2 zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.