Rekrutacja na stanowisko trener pracy - IV edycja projektu
24.03.2011.
 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO TRENER PRACY

1.      Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków.

2.      Forma zatrudnienia:

Trener Pracy - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym wymiarze 91 godz. w ramach realizacji projektu systemowego pn. „W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Opis działań:

Projekt systemowy nastawiony jest na aktywizację społeczno-zawodową oraz zwiększenie samodzielności w życiu społecznym i zawodowym osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Grupą docelową w Projekcie jest 49 osób w wieku aktywności zawodowej z terenu Powiatu Wyszkowskiego w tym:

-     osoby niepełnosprawne,

- wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Trener Pracy w w/w Projekcie obejmie wsparciem grupę 14 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w siedzibie Centrum.

3.      Kandydaci/Kandydatki powinni spełniać następujące wymagania:

1)      wykształcenie wyższe odpowiednie do stanowiska;

2)      min. 2 doświadczenie na podobnym stanowisku (w tym co najmniej 1 praca w ramach realizacji projektu/ów PO KL);

3)      znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013";

4)      znajomość zagadnień związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn;

5)      znajomość aktualnych aktów prawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia;

6)      znajomość programów MS Office.

7)      komunikatywność i odpowiedzialność;

8)      motywacja do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

4.      Zakres działań przewidzianych dla Trenera Pracy obejmuje:

1)      odkrywanie indywidualnych preferencji i predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych - wypracowanie z uczestnikami indywidualnych ścieżek kariery zawodowej;

2)      wyszukiwanie ofert pracy zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, pomoc uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie uczestników do rozmów kwalifikacyjnych; doradztwo w zakresie sposobów poszukiwania pracy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i pracodawcami obejmująca wszelkiego rodzaju działania mające na celu zatrudnienie uczestnika (włącznie z udzielaniem pracodawcy wskazówek i porad dotyczących procedur zatrudniania osób niepełnosprawnych);

3)      współpraca z pracownikami socjalnymi i psychologiem;

4)      wsparcie przy formalnościach związanych  z zatrudnieniem - lekarz medycyny pracy, szkolenie BHP, sprawy organizacyjne;

5)      adaptacja oraz monitorowanie uczestnika w nowym miejscu pracy;

6)      prowadzenie kart obserwacji;

7)      sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań oraz kart obserwacji.

5.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys zawodowy;

2)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3)      wykaz doświadczenia zawodowego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wg Załącznika nr 1;

4)      oferta wraz z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za 1 godz. oraz zakres proponowanych tematów do realizacji z uczestnikami/czkami.

6.      Realizacja działań przewidzianych dla Trenera Pracy IV-VII 2011r.

7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków w terminie do dnia 04.04.2011 r.

 

 

Załącznik nr 1

Wykaz

usług zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) przez Zleceniobiorcę

w okresie ostatnich dwóch lat świadczonych  na rzecz podmiotu/ów.

L.p.

Nazwa i zakres zamówienia

  Liczba osób przeszkolonych

Termin realizacji (podać miesiąc i rok)

Nazwa i adres zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie

 

 

 

 

 

 

............................ dnia ..........................

                                                                                                          .................................

                                                                                                               Podpis Zleceniobiorcy

UWAGA: w wykazie należy podać przynajmniej 2 zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.