Sprostowanie zapisu SIWZ
26.05.2011.

ZP- 1/2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zamawiający dokonuje sprostowania zapisu SIWZ dotyczącego zadnia nr 3 „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej” z istniejącego zapisu „przygotowanie do egzaminu państwowego” na aktualny: „przygotowanie do testu kwalifikacji przed Komisją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego” oraz sprostowania zapisu Załącznika nr 1 – Wymagania Zamawiającego dotyczącego zadania nr 3„Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej” z istniejącego zapisu: „kurs powinien być zakończony egzaminem państwowym organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego celem uzyskania kwalifikacji przewoźnika drogowego na przewóz rzeczy” na aktualny „kurs powinien być zakończony testem kwalifikacji przed Komisją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego celem uzyskania kwalifikacji przewoźnika drogowego na przewóz rzeczy”.

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert do dnia 01/06/2011 roku do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01/06/2011 o godz. 12:15.

                                                                                                                                         Mariola Brzezińska   

                                                                                                                                         Koordynator Projektu