INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
10.06.2011.

ZP-1/2011

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) w przedmiocie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zamawiający dokonał:

·           wyboru oferty nr 8 złożonej przez Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Wyszkowie:

dla zadania 1 „ Kurs prawa jazdy kat. B": kwota brutto 11.830 zł,

dla zadania 2 „Kurs prawa jazdy kat. C": kwota brutto 2.232 zł,

dla zadania 3 „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej": kwota brutto 6.560 zł,

dla zadania 4 „Kurs operatora wózków widłowych": kwota brutto 3.000 zł.

·           wyboru oferty nr 4 złożonej przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej:

dla zadania 6 „Kurs komputerowy z pakietem MS Office z elementami grafiki komputerowej i obsługą internetu połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 35.048 zł,

dla zadania 9 „Kurs komputerowy - tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem grafiki komputerowej": kwota brutto 12.771,20 ;

·           wyboru oferty nr 1 złożonej przez Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS Marek Makowski:

dla zadania 7 „Kurs żeglarski na patent żeglarza jachtowego z warsztatami społeczno-zawodowymi": kwota brutto 36.600 zł.

·           wyboru oferty nr 2 złożonej przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie:

dla zadania 8 „Kurs komputerowy - obsługa pakietu MS Office i obsługa internetu": kwota brutto 9.482 zł.

·           wyboru oferty nr 9 złożonej przez Centrum Edukacji Nowoczesnej:

dla zadania 10 „Kurs - opieki nad osobami starszymi i dziećmi, połączony z pierwszą pomocą": kwota brutto 10.664 zł.

UZASADNIENIE

Dla zadania nr 4,6,8,9,10 została wybrana oferta ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Zaś dla pozostałych zadań złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

 

·            unieważnienia postępowania w zakresie zadnia nr 5 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi:

·           dla zadania nr 2,3,7 z dniem 14/06/2011 roku w siedzibie PCPR w Wyszkowie.

·           dla zadania nr 1,4,6,8,9,10 z dniem 17/06/2011 roku w siedzibie PCPR w Wyszkowie.