INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
27.06.2011.

ZP-2/2011

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) w przedmiocie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zamawiający dokonał:

·           wyboru oferty nr 3 złożonej przez Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Wyszkowie dla  zadania 11 „Kurs prawa jazdy kat. C" za kwotę brutto 2.362 zł.

UZASADNIENIE

Dla zadania nr 11 została złożona jedna oferta niepodlegającej odrzuceniu, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

·            dla zadania nr 5- postępowanie w toku.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą dla zadania nr 11 nastąpi z dniem 28/06/2011 roku w siedzibie PCPR w Wyszkowie.

 

W przedmiotowym przetargu złożono 3 oferty:

·         Oferta nr 1:  Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS Marek Makowski- zadanie 5 „„Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 71.700 zł,

·          Oferta nr 2: Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska- zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 39.600 zł.

·           Oferta nr 3: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Wyszkowie-  zadanie 11 „Kurs prawa jazdy kat. C": kwota brutto 2.362 zł,

 

Krystyna Kurowska

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Wyszkowie