INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
01.07.2011.
  

ZP-2/2011

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) w przedmiocie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska dla zadania 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją" za kwotę brutto 39.600 zł.

UZASADNIENIE

Dla zadania nr 5 dokonano wyboru oferty ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ..

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą dla zadania nr 5 nastąpi z dniem 06/07/2011 roku w siedzibie PCPR w Wyszkowie.

W przedmiotowym przetargu w zakresie zadania 5 złożono 2 oferty:

•·           Oferta nr 1:  Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS Marek Makowski- zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 71.700 zł,

•·           Oferta nr 2: Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska- zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 39.600 zł.