Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
12.07.2011.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została 4 lipca 2011 r. podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przepisy ustawy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Głównym celem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób. Ustawa określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków, zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg nowych instytucji wsparcia rodziny działających w gminach: asystent rodziny, rodzina wspierająca, zespół interdyscyplinarny oraz w powiatach: organizator i koordynator pieczy zastępczej oraz rodzina pomocowa.