Informacja o zawieszeniu naboru w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL
02.08.2011.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że w ramach PO KL Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/7.2.1/2011. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesi powyższy konkurs z dniem 8 sierpnia 2011 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 5 sierpnia 2011 roku, nie będą rozpatrywane.

Informacja o zawieszeniu naboru w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL