Ogłoszenia MJWPU
03.10.2011.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 września 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Ogłoszenie Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe ”

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 30 września 2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Ogłoszenie Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości