Nowe konkursy w ramach POKL
17.02.2012.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 lutego do 8 marca 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe"

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”