Program "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie
16.03.2012.

Na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił otwarty konkurs i zaprosił do składania ofert na wsparcie finansowe dla podmiotów uprawnionych, przystępujących w roku bieżącym do zrealizowania zadań w Programie, planowanych na lata 2011-2015. 

Na dofinansowanie zadań Programu w roku 2012, zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 000 złotych przy jednostkowych dotacjach po 40 000 złotych każda.

W tegorocznym konkursie dofinansowanych w formie dotacji w w/w wysokości zostanie maksymalnie 20 najwyżej ocenionych zgłoszonych ofert podmiotów uprawnionych.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie w trybie określonym przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) na zasadach podanych w Programie, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem na 2012 rok.

O dotacje w formie dofinansowania w konkursie mogą ubiegać się podmioty wymienione w cyt. powyżej przepisach, podejmujące działania określone w Programie na rzecz tworzenia, odbudowywania lub podtrzymywania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym), do których zalicza się : gminy ; organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa); podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji