Rozstrzygnięcie konkursów MPiPS
02.07.2012.

Zostały rozstrzygnięte konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 pod nazwą:

  1. „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego” Powiat Wyszkowski otrzyma dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 4500,00zł co stanowi 50% kosztu realizacji zadania. Szkolenia będą odbywały się na terenie Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z oczekiwaniem kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujących rodzin zastępczych.

  2. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Powiat Wyszkowski otrzyma wnioskowaną kwotę w wysokości 17 757, 60zł, co stanowi 70% kosztów zadania. Ogólna kwota kosztów zadania wynosi 25 368,00 zł. Realizatorem projektów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.