Obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2012
19.11.2012.

W dniu 21 listopada 2012 r. w siedzibie CKP w Wyszkowie z udziałem przedstawicieli samorządów działających na rzecz pomocy społecznej i instytucji pracujących w zakresie pomocy dziecku i rodzinie odbędą się powiatowe, uroczyste obchody „Dnia Pracownika Socjalnego”.

Po uroczystości przewidziany jest panel dyskusyjny będący wynikiem podsumowania szkolenia odbywającego się w ramach resortowego „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektyw placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, prowadzonego przez trenerów PRIDE „Towarzystwo Nasz Dom”.