Zgłoszenia kandydatów na członków komisji
20.11.2013.

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wyszkowskiego, ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w zakresie pomocy społecznej:

  • prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 202 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014-2018,
  • prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014-2015.

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego