Program wyrównywania różnic między regionami II
05.02.2014.

Powiat wyszkowski zakwalifikował się do uczestnictwa w 2014 roku w "Programie wyrównywania różnic między regionami II".

Celem strategicznym obowiązującym przy realizacji programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

PFRON ogłosił obszary programu, które będą realizowane w 2014 r. :

  1. obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  2. obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  5. obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
  7. obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  

Więcej informacji