Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2014
03.06.2014.

W dniu 30 maja obchodzony był przez Powiat Wyszkowski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

W 2014 roku świętowaliśmy po raz ósmy.

Tym razem Goście i Rodziny Zastępcze zaproszone zostały do uroczystego obchodzenia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie. Pani Dyrektor Biblioteki udostępniła najładniejsze sale biblioteczne.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 odczytaniem przez Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Justynę Garbarczyk i Starostę Powiatu Wyszkowskiego, Pana Bogdana Pągowskiego listów wykorzystywanych w Kampanii – „Listy do rodziny” prowadzonej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Tytuł Kampanii związany jest bezpośrednio z przekazem, jaki nam dorosłym, dają dzieci oraz postawą, jaką dorośli wobec tego przekazu przyjmują.

Pani Krystyna Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podkreśliła, że ,,dziecko pozbawione opieki swoich rodziców, najbardziej naturalnego miejsca, w którym powinno się rozwijać, znajduje się w sytuacji szczególnej. Rodzi się wielka potrzeba pomocy. Odpowiedzi na nią mogą udzielić tylko dorośli. Bardzo nam zależy, żeby problemy społeczne, stały się problemami społeczeństwa, żeby silni część swoich zasobów, sił i możliwości poświęcili słabym. Zależy nam również na tym, aby dzięki tej uroczystości zwiększyć w społeczeństwie świadomość idei rodzicielstwa zastępczego i przedstawić ją jako atrakcyjną alternatywę zawodową, w sensie społecznym i emocjonalnym. Może w twoim domu znajdzie się miejsce dla dziecka?”

W uroczystości wzięli udział: Przewodnicząca Rady Powiatu z Radnymi, Starosta Powiatu Wyszkowskiego, przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wyszkowskiego, służby zdrowia, edukacji i innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.

Zgodnie z programem uroczystości zaprezentowane zostały fragmenty reportaży telewizyjnych przygotowanych na zlecenia Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie pt. „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownia socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” oraz „ABC aktywnego pomagania”.

Uroczystość uświetniona została recitalem piosenek w wykonaniu Państwa Małgorzaty i Roberta Czajkowskich, rodziny zastępczej zawodowej. Państwo Czajkowscy wykonali piosenki, do których tekst i muzykę napisała Pani Małgorzata Czajkowska. Teksty piosenek nawiązywały do tematu rodziny, matki, ojca, miłości jako wartości. Recital nagrodzony został szczerymi brawami.

Po występie profesjonalistów, swoje umiejętności zaprezentowały utalentowane dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej. Utalentowane dzieci śpiewały piosenki i mówiły wiersze. Tematem występów była rodzina, mama, babcia. Innym talentem wykazały się dzieci przebywające w rodzinie zastępczej zawodowej; dzieci wykonały kwiatki z bibuły, którymi obdarowani zostali wszyscy Goście i Rodziny Zastępcze. Wszystkie dzieci wykazały się wielkimi talentami.

Dalsza część uroczystości poświęcona była szczególnej okazji. Historię rodziny zastępczej przybliżyła Pani Jolanta Dyl-Maćkowska.

Państwo Władysława i Henryk Gołaś, w dniu 22 maja 2014 r. odznaczeni zostali przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za trud i poświęcenie włożone w wychowanie dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych- zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka. W Pałacu Prezydenckim Państwu Gołaś towarzyszyli: dzieci, które przebywały w tej rodzinie zastępczej, Pan Bogdan Pągowski, Starosta Wyszkowski i Pani Krystyna Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Otrzymanie odznaczenia to jedna okazja, a druga, to fakt, że Państwo Władysława i Henryk Gołaś zdecydowali o zaprzestaniu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Państwo Władysława i Henryk Gołaś pełnili funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego od dnia 19.10.2001 r., to jest od dnia przyjęcia pod opiekę i na wychowanie pierwszych dzieci. Funkcję rodziny zastępczej zawodowej wzorowo pełnili ponad 12 i pół roku. Przez ten czas mieli wpływ na losy 41 dzieci w różnym wieku, z różnymi problemami. Rodzina zastępcza ma ustalony system norm, zasad i wartości. Ważne są dla nich tradycje i poglądy, wartości przechodzące z pokolenia na pokolenie, przekazywanie tych zasad, norm i obyczajów kolejnym pokoleniom. Państwo Gołaś są wzorem dla nowo powstających na terenie Powiatu Wyszkowskiego rodzin zastępczych. To od nich nowi rodzice zastępczy czerpią wiedzę i umiejętności. W ich domu odbywają się praktyki kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej. Państwo Władysława i Henryk Gołaś są autorytetem w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin zastępczych, a także dla rodziców biologicznych dzieci przebywających pod ich opieką oraz społeczności lokalnej i partnerami w pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Państwu Władysławie i Henrykowi Gołasiom złożyli podziękowania i gratulacje w imieniu Samorządu Powiatu Wyszkowskiego: Przewodnicząca Rady Powiatu Wyszkowskiego Pani Justyna Garbarczyk, Starosta Wyszkowski, Pan Bogdan Pągowski. Przewodnicząca Rady podkreśliła, że wcześniej niż Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zasługi rodziny zastępczej zauważone i docenione zostały przez władze lokalne. W grudniu 2004 r. Państwo Gołaś otrzymali honorową nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego o nazwie ,,Zaczyn” za współpracę z Powiatem Wyszkowskim, za początek wielkiego, dobrego, interesującego dzieła.

Następnie Państwo Gołaś otrzymali kwiaty i list z gratulacjami od Wojewody Mazowieckiego, przekazany przez obecne na uroczystości: Panią Beatę Kosmalską – Balik i Panią Agnieszkę Woźniak. Pani Beata Kosmalska – Balik, ekspert ds. pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie złożyła gratulacje rodzinie zastępczej zawodowej i przekazała życzenia od Wojewody; podkreśliła życzliwość, ciepło i serdeczną atmosferę uroczystości.

Kolejne gratulacje złożył Wójt Gminy Somianka, Pan Andrzej Żołyński, Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół Publicznych w Woli Mystkowskiej. Państwo Gołaś uhonorowani zostali przez władze lokalne pamiątkową tablicą z życzeniami i kwiatami. Do życzeń dołączyli się Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Do gratulacji i życzeń dołączyła się rodzina zastępcza zawodowa, kwiaty, podziękowania i życzenia Państwo Gołaś otrzymali również od dzieci, które były pod ich opieką i na wychowaniu. Ta część uroczystych obchodów była szczególnie wzruszająca.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu i Starosta Wyszkowski, oraz Przedstawicie Wojewody przyjęli w poczet rodzin zastępczych kolejnych członków; nowo powstałe rodziny zastępcze otrzymały listy gratulacyjne, życzenia i kwiaty. Starosta Wyszkowski życzył, rodzinom zastępczym powstałym od maja 2013 r., szczególnie wytrwałości i zdrowia. Gratulacje z rąk Przewodniczącej Rady, Starosty Wyszkowskiego i Wojewody otrzymały również zawodowe rodziny zastępcze powstałe w ostatnim okresie.

Starosta Wyszkowski przekazał wszystkim rodzinom zastępczym wyrazy uznania, gratulacje i życzenia oraz podziękowania za pełnienie trudnej i odpowiedzialnej funkcji rodzicielstwa zastępczego. Dziękował za odwagę, życzył sukcesów, wytrwałości i wszelkiej pomyślności. Wszystkie rodziny zastępcze obdarowane zostały przez Starostę różami. Dyrektor Centrum złożyła podziękowania Wojewodzie Mazowieckiemu, Radzie Powiatu, Panu Staroście i Zarządowi Powiatu wszystkim osobom i instytucjom zajmującym się pomocą dziecku i rodzinie, za codzienne zaangażowanie w sprawy związane z zapewnieniem właściwej realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Po części oficjalnej Goście i Rodziny Zastępcze zaproszeni zostali na poczęstunek. Już tradycyjnie ciasta upiekły nowo powstałe rodziny zastępcze, kandydaci na rodziny zastępcze i utalentowane cukierniczo rodziny zastępcze.

Szczególne podziękowania przekazujemy osobom i instytucjom, które wspierały organizację tej uroczystości:

  • Pani Justynie Garbarczyk – Przewodniczącej Rady Powiatu Wyszkowskiego – za upominki dla rodzin zastępczych i dzieci
  • Pani Małgorzacie Ślesik-Nasiadko – za udostępnienie sal bibliotecznych i sprzętu do uroczystości
  • Panu Marianowi Popławskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, opiekunowi uczniów i samym uczniom za profesjonalne przygotowanie poczęstunku, przygotowanie nakrycia stołu
  • Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszkowie – za słodycze dla dzieci biorących udział w uroczystości, szczególnie tych, które odważyły się wystąpić na scenie
  • Państwu Małgorzacie i Robertowi Czajkowskim – za wzruszający recital
  • Panu Michałowi Sitek – za przygotowanie dzieci do występu
  • Dzieciom za występy, przygotowanie kwiatów
  • Rodzinom Zastępczym – za przygotowanie ciast


Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok

 


 

Galeria