KOMUNIKAT - "Aktywny samorząd"
18.08.2014.

 as.png 

program finansowany ze środków PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w tym:

  1. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia 2014 r.
  2. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września 2014 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków, zaś w przypadku wniosków składanych drogą pocztową za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.

Przypominamy, że głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2014 r. realizowane są następujące moduły, obszary i zadania programu:  

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

b) Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

b) Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

b) Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

c) Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

d) Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;  

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym: dofinansowanie kosztów opłaty za naukę, wypłata dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularze wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. I AWP 82A. pokój nr 1, tel. 29 74 285 22 wew. 13. lub na stronie internetowej www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl w zakładce Program „Aktywny samorząd”.