Rekrutacja na stanowisko pracownik socjalny
09.02.2009.

 

                   "W aktywności siła"                  

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

 1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska  Polskiego 82A, 07-200 Wyszków

 1. Forma zatrudnienia:

Pracownik socjalny - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym  wymiarze 105 godz. w ramach realizacji projektu systemowego pn. „W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe  centra pomocy rodzinie.

 1. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe,

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pomocy społecznej,

 • doświadczenie w tworzeniu, podpisywaniu i realizowaniu kontraktów socjalnych oraz indywidualnych umów z osobami niepełnosprawnymi dla potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 • znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • znajomość programów MS Office,

 • komunikatywność i odpowiedzialność;

 1. Zakres działań przewidzianych dla Pracownika socjalnego obejmuje:

 • prowadzenie działań związanych z rekrutacją potencjalnych uczestników do projektu poprzez wizyty i rozmowy indywidualne podczas standardowej pracy socjalnej prowadzonej w Centrum,

 • założenie indywidualnej dokumentacji dla każdego uczestnika projektu,

 • podpisanie, realizacja i modyfikacja kontraktów socjalnych oraz indywidualnych umów z osobami niepełnosprawnymi,

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób uczestniczących w projekcie,

 • współpraca i współdziałanie w zakresie realizacji działań na rzecz wsparcia integracji społecznej i zawodowej osób uczestniczących w projekcie, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji i metod pracy socjalnej wszystkim wobec uczestników projektu, jak również wobec innych klientów jednostki,

 • bieżący monitoring z przebiegu realizacji kontraktu socjalnego i programu aktywności lokalnej.

     5.     Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy lub list motywacyjny,

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

     6.      Realizacja projektu obejmuje okres od 02.03.2009r. do 31.12.2009r.

     7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82 A, 07-200 Wyszków w terminie do 20.02.2009r.